Anmäl regelöverträdelse

Alla försäkringsförmedlare måste följa god försäkringsförmedlingssed. De försäkringsförmedlare som omfattas av InsureSecs branschreglering måste dessutom följa InsureSecs regelverk. På den här sidan kan du läsa mer om när och hur du kan anmäla en försäkringsförmedlares regelöverträdelse.

Om att anmäla Vad händer sen?

Om att anmäla en regelöverträdelse

Om du anser att en försäkringsförmedlare har brutit mot InsureSecs regelverk eller god försäkringsförmedlingssed kan du göra en anmälan till InsureSec, som utreder frågan, eller direkt till Disciplinnämnden.

Det kostar ingenting att göra en anmälan.

InsureSec och Disciplinnämnden förbehåller sig rätten att avvisa anmälningar om de inte har befogenhet att utreda händelsen och kan bara hantera anmälningar mot försäkringsförmedlare som omfattas av InsureSecs branschreglering.

Exempel på fall som InsureSec och Disciplinnämnden inte kan ta ställning i:

  • När försäkringsförmedlarens agerande kan utgöra brott som faller under allmänt åtal, t ex förfalskning av urkund, stöld eller bedrägeri. Sådana händelser anmäls till polisen.
  • Tvister mellan försäkringsförmedlare och kund eller försäkringsgivare. Tvistemål hanteras enligt det avtal som upprättats mellan er.

Vem kan anmäla regelöverträdelse?

Anmälan kan göras av någon som är berörd av försäkringsförmedlarens agerande, t ex en kund eller konsument. Anmälan ska göras av försäkringsförmedlarens arbets-/uppdragsgivare vid misstanke om brott mot regelverket.

Den som anmäler kan välja att ta hjälp av ett ombud som har fullmakt.

Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska innehålla information om vilken försäkringsförmedlare anmälan avser, en beskrivning av försäkringsförmedlarens agerande och på vilket sätt det varit felaktigt. Anmälan ska också innehålla en beskrivning av vilka konsekvenser som försäkringsförmedlarens agerande fått.

Vad händer sen?

Den anmälda försäkringsförmedlaren kommer att få möjlighet att svara på anmälan och du kommer att få möjlighet att kommentera förmedlarens svar.

Det är slutligen Disciplinnämnden som avgör om försäkringsförmedlarens agerande bryter mot InsureSecs regelverk och/eller god försäkringsförmedlingssed och kan därefter utdela en disciplinär påföljd mot försäkringsförmedlaren.

Om anmälan saknar uppgifter som behövs för att InsureSec eller Disciplinnämnden ska kunna ta ställnings i frågan kommer du att ges möjlighet att komplettera anmälan. Om en sådan komplettering inte inkommer inom utsatt tid eller om anmälan efter komplettering fortfarande är bristfällig får InsureSec eller Disciplinnämnden avvisa ärendet.

Disciplinnämnden och InsureSec får också avvisa ärenden som är uppenbart ogrundade eller om det finns något hinder för att Disciplinnämnden fattar beslut i ärendet, t.ex. för att försäkringsförmedlaren inte omfattas av InsureSecs branschregering eller att frågan inte kan bedömas inom ramen för InsureSecs regelverk eller god försäkringsförmedlingssed.