Licensiering

InsureSec tillhandahåller licenser för liv-, sakskade- och personskadeförmedlare. På förmedlarregistret.se framgår vilka registrerade förmedlare som innehar licens samt inom vilket försäkringsområde.

Våra licenser | Kunskapskrav | Kvalitets- och utbildningsråd | Utbildning inför test | Kostnad

För att bli licensierad efter att ha skrivit ett godkänt licenstest krävs en godkänd registrering. Du som ännu inte är färdig försäkringsförmedlare kan ändå skriva vårt licenstest när du har skapat en användare.

Guide: Så blir du licensierad

Våra skrivningstillfällen

Våra licenser

Årslicens Livförmedling

Licensen riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser.

Se kunskapskrav

Tillägg: Avancerad rådgivning

Tilläggslicensen riktar sig till förmedlare som utöver förmedling av livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring), även förmedlar försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar (depåförsäkring), t ex aktier, obligationer eller andra finansiella instrument.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser och/eller Finansinspektionens tillstånd för investeringsrådgivning.

Se kunskapskrav

Årslicens Personskadeförmedling

Licensen riktar sig till liv- eller sakförmedlare som förmedlar personskadeförsäkringar. Personskadeförsäkringar är olycksfallsförsäkringar (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) och sjukförsäkringar.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt) eller IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt).

Se kunskapskrav

Årslicens Sakskadeförmedling

Licensen riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar sakskadeförsäkringar; t ex företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, sjötransportförsäkringar, men även volymprodukter som hemförsäkringar etc.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla skadeförsäkringsklasser.

Se kunskapskrav

Kunskapskrav

InsureSec ställer krav på kunskap om relevanta lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. För att säkerställa att varje försäkringsförmedlare med licens från InsureSec har aktuella kunskaper kallar InsureSec vid behov till test för kunskapsuppdatering. Årtalet som visas efter förmedlarens licens berättar när kunskaperna senast kontrollerades av InsureSec.

I kunskapskraven, som kan laddas hem nedan, beskrivs vilka kunskaper som mäts och vilken kunskapsnivå som krävs. Nivåerna är satta enligt etablerad standard och är utformade för att testa teoretisk kunskap samt om försäkringsförmedlarna kan tillämpa sin kunskap på praktiska moment.

Den stora nyheten 2018 är införandet av EU-direktivet för försäkringsdistribution (IDD) som kommer att ersätta lagen om försäkringsförmedling.

Specifika kunskapskrav - Årslicens-, certifikat och påbyggnadstester

Specifika kunskapskrav - kunskapsuppdateringstest

Det finns ingen kunskapsuppdatering för 2017. Nedan finns Kunskapskrav för äldre kunskapsuppdateringar som fortfarande kan avläggas.

Kvalitets- och utbildningsråd ser till att testerna är både relevanta och korrekta

Som en del i kvalitetsarbetet gällande våra kunskapskrav och innehållet i våra kunskapstester har InsureSec två råd, kvalitetsrådet och utbildningsrådet.

Kvalitetsrådet består i huvudsak av representanter från försäkringsförmedlarföretag, -organisationer och försäkringsbolag. Deras uppgift är granska och verifiera att InsureSecs kunskapskrav för licens-, och certifierings-, och kunskapsuppdateringstest är relevanta utifrån ett försäkringsförmedlarperspektiv.

Vårt utbildningsråd består i huvudsak av representanter från försäkringsbolag eller på andra sätt sakkunniga inom t.ex. juridik. Utbildningsrådets huvuduppgift är att, med InsureSecs kunskapskrav som bas, verifiera att kunskapskraven är korrekt formulerade och att de frågor som används i InsureSecs licens-, certifierings-, och kunskapsuppdateringstest motsvarar aktuell lagstiftning. I de fall som InsureSec saknar frågor inom något ämne är det utbildningsrådet som i första hand levererar nya frågor.

Om du behöver förberedande eller kompletterande utbildning inför test

InsureSec har, till skillnad från t.ex. SwedSec, inget förberedande utbildningsmaterial för våra licens- eller certifieringstester och kunskapsuppdateringar. Den som behöver förberedande eller kompletterande utbildning har däremot möjlighet att vända sig till något av de utbildningsföretag som finns på marknaden. Tänk på att jämföra utbildningens innehåll med aktuella kunskapskrav för att se att du får med allt du behöver.

  • Contento Wassum har utbildningar riktade till livförmedlare som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering
  • Företagsekonomiska Institutet (FEI) har utbildningar inom liv-, sak- och personskadeförmedling för dig som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering
  • Försäkringsutbildning Lars Ekström erbjuder individanpassad utbildning inom liv-, sak- och personskadeförmedling för dig som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering
  • Strukturinvest Fondkomission har utbildningar inom strukturerade placeringar vilket passar de livförmedlare som ska skriva testet Påbyggnad Avancerad rådgivning

För medlemmar i Sfm

Medlemmar i Sfm har tillgång till Sfm:s utbildningsplattform InsureEd (användarnamn och lösenord krävs). Bland utbudet finns InsureSec-förberedande utbildningar inom liv-, sak- och personskadeförmedling för dig som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering.

Att tänka på när du väljer förberedande utbildning inför licenstest

Kostnad

Aktuella prisuppgifter för licens och skrivningstillfälle finns i vår prislista.

LG
MD
SM
XS