Genomförande & villkor

Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur det går till att avlägga kunskapstest hos InsureSec, våra ordningsregler vid skrivning och vad som gäller vid privata skrivningstillfällen.

För information om kostnader förknippade med att genomföra kunskapstest hos InsureSec, se aktuell prislista.

Allmänt Regler för skrivsal Regler onlinetest Privat skrivningstillfälle

Om att avlägga kunskapstest hos InsureSec

Användarkonto

För att kunna avlägga test hos InsureSec behövs ett personligt användarkonto. Bokning av test görs via Mina sidor.

Ansökan/Mina sidor

Boka tid för skrivning

Du behöver boka din tid och plats för att avlägga kunskapstest, oavsett om det genomförs i skrivsal eller via Mina sidor. Du bokar din tid och plats på sidan Testbokning.

Sidan rekommenderar test baserat på din användarprofil och vad du svarat att du arbetar med. Kunskapsuppdatering är obligatorisk att genomföra för de som har licens eller certifikat. Annars är alla tester frivilliga men det kan finnas krav att du ska ha genomfört dem för att få förmedlarkod eller omfattas av ansvarsförsäkring.

Markera vilka tester som du vill genomföra och klicka på "Visa lediga platser". Välj ett skrivningstillfälle genom att klicka på "Boka". Läs igenom och acceptera skrivningsreglerna (se nedan).

Information om din bokning visas på testbokningssidan. Före skrivningen får du ett e-postmeddelande som bekräftar tid och plats.

Gå direkt till testbokning

Genomföra skrivning

Licens, certifikat, påbyggnad och äldre kunskapsuppdateringar – i skrivsal

InsureSecs skrivningar för årslicens, certifikat, påbyggnad och äldre kunskapsuppdateringar genomförs i skrivsal med testledare. Giltig ID-handling krävs. De hjälpmedel som behövs, t ex kladdpapper och penna, tillhandahålls av testledaren och måste återlämnas vid testets avslut. De får ej kopieras eller fotograferas. Testet genomförs normalt på en digital läsplatta och svaren laddas upp på vår server efter att testet avslutats. Detta gör att vi kan behandla resultatet säkert och snabbt. Du får slutgiltigt resultat inom två arbetsdagar.

Kunskapsuppdatering 2018 - online

Kunskapsuppdateringstester genomförs från och med 2018 online via Mina sidor. Du behöver en dator med internetuppkoppling. Ingen övrig utrustning, t ex högtalare eller mikrofon, behövs. När du svarat på alla frågor får du ditt resultat direkt på skärmen. Licens eller certifikat uppdateras inom två arbetsdagar.

Tidsåtgång

Licens-/certifieringstest och avancerad rådgivning (60–96 frågor) tar 1–2,5 timmar att genomföra. Påbyggnadstester innehåller färre frågor och tar ca 30 minuter att genomföra. Kunskapsuppdatering tar 50–70 minuter att genomföra.

Exakt tidsangivelse ges när testet bokas.

Frågornas upplägg

Licens, certifikat, påbyggnad och äldre kunskapsuppdateringar

Varje fråga bygger på att testdeltagaren ska ta ställning till vilket av fyra påståenden eller alternativ som stämmer bäst i förhållande till de andra alternativen.

Alternativen kan vara lika varandra så det är viktigt att läsa frågan och svarsalternativen noga.

Bara ett av alternativen utgör rätt svar.

Kunskapsuppdatering 2018

Testet består av en handfull fallbeskrivningar med tillhörande påståenden. Flera påståenden kan vara korrekta och du ska markera vilka påståenden som är det.

Gräns för godkänt

De flesta prov omfattar flera ämnen och deltagaren måste visa kunskap inom varje delområde. Olika ämnen är viktade beroende på kunskapens betydelse, därför är en poäng inte detsamma som en procent.

Licens-/certifieringstest och avancerad rådgivning: 70 %

Påbyggnadstest: 50 %

Kunskapsuppdatering: 70 %

Redovisning av resultat

På Mina sidor visas resultat per ämnesområde. Vi redovisar inte svar per individuell fråga. Frågorna som används i InsureSecs tester beställs inför varje nytt år. Att offentliggöra frågor eller vilket svar som är rätt skulle innebära att vi inte kunde återanvända frågor under året och därmed skulle antalet skrivningstillfällen reduceras avsevärt.

Intyg för godkänt resultat

InsureSec utfärdar intyg som visar vilka godkända kunskapstester som genomförts i vår regi. InsureSec utfärdar inte några licenser eller certifikat på papper.

Intyg för godkända test sparas på Mina sidor och delas med angivna arbets-/uppdragsgivare.

Licenstilldelning

För att erhålla licens krävs både ett godkänt testresultat och att testdeltagaren ansökt om och beviljats registrering hos InsureSec.

Ett godkänt resultat på ett licenstest är därför inte samma sak som att ha licens. Det beror på att även blivande försäkringsförmedlare ska kunna avlägga kunskapstest under tiden som de arbetar som assistenter eller ingår i ett program med handledning.

Certifiering

För att erhålla certifikat efter godkänt testresultat krävs att ens arbetsgivare har aktuellt certifieringsavtal med InsureSec.

Regler för deltagande vid InsureSecs kunskapstest i skrivsal

Allmänt

 • Kom i god tid. Du måste vara på plats senast 15 minuter före skrivningstillfället startar.
 • Du måste kunna legitimera dig för att få avlägga test (pass, körkort, ID-kort).
 • När tiden som du behöver för att avlägga ditt test löpt ut måste du lämna skrivsalen även om det finns tid kvar på skrivningstillfället
 • Information om hur lång tid du behöver för att avlägga test samt hur långt skrivningstillfället är ges när du bokar test.
 • Du kan inte svara på fler frågor eller ändra dina svar efter det att skrivningstillfället avslutats.
 • Skrivningsavgift faktureras i efterhand.
 • Du får avlägga samma test max tre gånger per år.

Av-/ombokning

 • Av-/ombokning senare än 14 dagar före skrivningstillfället debiteras med full skrivningsavgift enligt gällande prislista.
 • Om antalet testdeltagare är färre än tio personer har InsureSec rätt att ställa in skrivningstillfället.

Ordningsregler

 • Du får inte prata med någon annan deltagare medan skrivningstillfället pågår.
 • Tillåtna hjälpmedel är papper, penna och miniräknare som du får av testledaren. Hjälpmedlen ska lämnas tillbaka till testledaren när du lämnar skrivningslokalen.
 • Du får inte titta på någon annans skärm eller använda någon annans hjälpmedel.
 • Du får inte lämna rummet under skrivningstillfällets första 30 minuter.
 • Endast en person åt gången får lämna rummet för att använda toaletten.
 • Personliga tillhörigheter så som mobiltelefon, ytterkläder och väska ska lämnas på den plats som testledaren meddelar.
 • Testledaren får inte svara på frågor som rör testets innehåll. Testledaren besvarar endast tekniska frågor, t ex om det vid något tillfälle uppstår problem med att spara svar eller välja den testtyp som ska avläggas.
 • Om du bryter mot testreglerna har InsureSec rätt att diskvalificera ditt testresultat.

Efter att du avlagt test

 • Resultatet från skrivningen behandlas digitalt av InsureSecs kansli och du blir meddelad per e-post när resultatet är behandlat.
 • Vid underkänt eller diskvalificerat resultat infaller karenstid. Under karenstiden får du inte avlägga nytt test.

Regler för deltagande vid InsureSecs kunskapstest
Från och med 2017-03-01. Uppdaterad 2017-09-19

Regler för deltagande vid InsureSecs kunskapsuppdatering 2018 – online

Allmänt

 • Kunskapsuppdateringen är tillgänglig via Mina sidor och kan genomföras vid en dator eller mobil enhet som är uppkopplad mot internet.
 • Du måste boka tid för att få genomföra kunskapsuppdatering. Bokningen stänger 6 dagar innan. När du bokar får du reda på hur lång tid du har på dig att genomföra testet.
 • Testet är tillgängligt under bestämd tid. När tiden är slut avslutas testet även om du har frågor kvar att besvara.
 • Starta i tid. Du får ingen extra tid om du börjar sent.
 • Skrivningsavgift enligt gällande prislista faktureras i efterhand.

Av-/ombokning

 • Du kan avboka eller byta tid fram till 3 dagar före kunskapsuppdateringen.
 • Om du behöver av-/omboka senare än 3 dagar före måste du ändå betala skrivningsavgiften enligt gällande prislista

Ordningsregler

 • Du får inte använda några hjälpmedel för att besvara frågorna.
 • Du får inte kopiera, avbilda eller på annat sätt behålla eller sprida testets innehåll.
 • Om du bryter mot testreglerna kan InsureSec diskvalificera ditt testresultat och återkalla din licens.
 • InsureSec besvarar inte frågor om innehåll under testets gång.
 • Vid brott mot InsureSecs vid var tid gällande regler för deltagande (skrivningsregler) eller annat åsidosättande av testdeltagarens skyldigheter avseende testdeltagarens genomförande av kunskapstest online åläggs testdeltagaren vite om femtio tusen (50 000) kronor.

Efter att du avlagt test

 • Du får resultatet från skrivningen när du lämnat in dina svar.
 • InsureSec kommer att handlägga testresultatet och, vid godkänt resultat, uppdatera din licens inom två arbetsdagar.

Regler för deltagande vid InsureSecs kunskapsuppdatering online
Från och med 2018-03-01

Villkor för privat skrivningstillfälle

Vid behov kan InsureSec skicka en testledare som anordnar kunskapstest hos företaget. Beställning av privat skrivningstillfälle görs till InsureSecs kansli.

Minsta debitering är för 10 personer även om färre personer deltar. Av-/ombokning senare än 14 dagar innan debiteras enligt gällande prislista.

Skrivningsavgift faktureras företaget i efterhand.

Företaget som beställer ett privat skrivningstillfälle ansvarar för att:

 • Alla skrivningsdeltagare informeras om och följer InsureSecs regler för deltagande vid kunskapstest
 • Ordna en lämplig lokal med bord och stolar och där testdeltagarna kan sitta något utspritt från varandra.
 • Informera InsureSec om lokalens adress och hur många deltagare som kan genomföra testet samtidigt.
 • Informera InsureSec om vilka personer som ska kunna boka en plats på det privata skrivningstillfället.
 • Informera deltagarna om att de ska boka sin egen plats via InsureSecs Mina sidor om inget annat överenskommits.

Regler för beställning av privat skrivningstillfälle