InsureSecs licenser

Försäkringsförmedlare arbetar med att lägga fram eller föreslå försäkringsavtal, bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal eller ingå försäkringsavtal för kunds räkning. För att få arbeta som försäkringsförmedlare krävs bland annat att man har tillstånd från Finansinspektionen.

InsureSec har licenser för liv-, sak- och personskadeförmedlare. För att få licens behöver man både skriva ett kunskapstest hos InsureSec och uppfylla de krav som ställs för registrering hos InsureSec. InsureSecs test kontrollerar förmedlarens kunskap om förmedlarens roll och ansvar, ekonomi, juridik och förmedlarens inriktning. Bredvid licensens namn visas när förmedlaren senast visade sin kunskap.

För att beviljas registrering ingår förmedlaren ett avtal med InsureSec att följa lagar, regler och god försäkringsförmedlingssed. Om förmedlaren bryter mot något av detta riskerar hen att uteslutas från InsureSec och därmed också förlora sin licens vilket kan ge allvarliga konsekvenser för försäkringsförmedlarens yrkesverksamhet.

På så sätt kan du vara säker på att den som återfinns i InsureSecs förmedlarregister är en skötsam och kompetent försäkringsförmedlare.

Årslicens Livförmedling

Årslicens Livförmedling tilldelas den livförsäkringsförmedlare som genom godkänt resultat på InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom grundläggande försäkringskunskap samt livförsäkringar; t ex tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar, med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring).

Årslicens Livförmedling + Avancerad rådgivning

Om förmedlaren även förmedlar försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar (depåförsäkring) – t ex aktier, obligationer och andra finansiella instrument – kan hen skriva ytterligare ett test som visar kunskaper inom detta. För att tilldelas licenstillägget Avancerad rådgivning krävs att förmedlaren först uppnått godkänt resultat för Årslicens Livförmedling.

Årslicens Sakskadeförmedling

Årslicens Sakskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom traditionella sakskadeförsäkringar; t ex företags-, transport-, ansvars-, motorfordons- och sjötransportförsäkringar, men även volymprodukter som hemförsäkringar etc.

Årslicens Personskadeförmedling

Årslicens Personskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom grundläggande försäkringskunskap samt personskadeförsäkringar; t ex olycksfallsförsäkringar (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) och sjukförsäkringar.