Aktuellt & press

InsureSec publicerar REKO mini 2017

REKO, InsureSecs regelefterlevnadskontroll, omfattar alla företag som har eller omfattas av Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och som valt att ingå avtal med InsureSec och därmed förbundit sig att följa InsureSecs regelverk (”företag”). I årets undersökning har ca fyra hundra företag deltagit. Vi vill passa på att tacka alla företag som deltagit och bidragit med värdefulla synpunkter som gör att vi kan anpassa kommande regelefterlevnadskontroller.

Målen med årets kontroll har varit:

  • att undersöka till vilken grad företagen följer InsureSecs regelverk och Disciplinnämndens uttalanden och beslut,
  • att skapa medvetenhet kring skyldigheten att efterleva Disciplinnämndens beslut samt
  • att öka företagens benägenheten att anmäla överträdelser till InsureSec.

Ett utökat mål har varit att kontrollera förekomst av dokumentation, policydokument, fullmakter och övriga datapunkter som InsureSec funnit att det finns behov av att ytterligare förstå.

I denna rapport, som vi valt att kalla REKO mini, redovisas ett axplock av de flervalsfrågor som ställts till företagen – exempelvis Till hur stor del använder företaget fullmakter? – och numeriska data, t.ex. hur många anställda försäkringsförmedlare företaget har.

InsureSec kommer presentera en djupare analys av resultatet i en offentlig rapport under 2018 - REKO analys. Därutöver kommer InsureSec att använda underlaget för beslut om uppföljning i form av en trafikljusmodell.

InsureSecs förhoppning är att regelbundna regelefterlevnadskontroller hjälper företagen att nå och bibehålla en hög nivå av regelefterlevnad.

Du kan hämta ditt exemplar av REKO mini på InsureSecs kansli eller ladda ner som pdf nedan.

 

Stockholm den 1 december 2017

InsureSec AB

Innehåll

  1. Inledning
  2. Om undersökningen
  3. Tillstånd från Finansinspektionen och medlemskap i förmedlarorganisationer
  4. Förmedlarföretag per län och tillståndsklasser
  5. Resultat
  6. InsureSec har bett Disciplinnämnden om ett uttalande om fullmakter och uppdragsavtal
  7. Vill du veta mer? REKO analys släpps 2018

InsureSec REKO mini 2017.pdf   (251 kB)

 

← Tillbaka