Aktuellt & press

Svar på vanliga frågor om 2018 års regelefterlevnadskontroll

Publicerad: 2018-08-21.

 

Årets regelefterlevnadskontroll ska besvaras mellan den 3 september och den 30 september 2018. Här finns svar på vanliga frågor om deltagande i regelefterlevnadskontrollen.

Måste mitt företag delta i InsureSecs regelefterlevnadskontroll?

Ja. InsureSecs regelefterlevnadskontroll är obligatorisk för alla företag som ingått avtal med InsureSec. I Regelverket 9.6 framgår det att Företaget är skyldiga att på InsureSecs begäran lämna de upplysningar som InsureSec begär och behöver för kontroll av Företagets tillämning av Regelverket samt Företagsavtalet.

I årets kontroll är enkäten anpassad för att passa flera olika grenar inom försäkringsförmedling. Detta innebär att just ditt företag inte nödvändigtvis får samma frågor som ett annat företag får.

Mitt företag har precis startat och inte bedrivit någon verksamhet. Behöver vi ändå delta i Regelefterlevnadskontrollen?

Ja. Om ditt företag inte bedrivit verksamhet under 2017 ska detta anges i regelefterlevnadskontrollen. Frågorna anpassas därefter och utgår från att företaget inte bedrivit någon verksamhet under den efterfrågade perioden.

När ska enkäten besvaras?

Enkäten finns tillgänglig från och med den 3 september och kompletta svar ska vara InsureSec tillhanda senast den 30 september 2018. Eftersom enkäten kan betraktas som omfattande är det rekommenderat att undersöka innehållet och börja besvara enkäten så tidigt som möjligt.

Undersökningen består både av flervalsfrågor och frågor där du själv skriver ditt svar. Vissa svarsalternativ leder till en eller flera följdfrågor. Vissa frågor kräver att du bifogar ett eller flera dokument. Du kan välja flera dokument vid en och samma uppladdning.

Vem på företaget bör svara på enkäten?

Svar på frågorna bör lämnas av den på företaget som är bäst lämpad. Alla svar lämnas via företagets inloggning på InsureSecs webbplats. Flera personer som arbetar på samma företag kan använda ett och samma företagskonto.

Vad händer om jag inte svarar på regelefterlevnadskontrollen inom utsatt tid?

Alla företag kommer att ha cirka en månad på sig att besvara regelefterlevnadskontrollen och samtliga svar ska vara InsureSec tillhanda senast 30/9. Påminnelser går ut till de företag som inte påbörjat besvara enkäten efter cirka två veckor. Att inte besvara regelefterlevnadskontrollen inom utsatt tid kan bryta mot det avtal Företaget ingått med InsureSec. Att bryta mot Regelverket kan i sin tur leda till att Företaget inaktiveras eller anmäls till Försäkringsmarknadens Disciplinnämnd. I det senare fallet kan Disciplinnämnden besluta om disciplinär åtgärd om bolaget inte besvarar InsureSecs frågor.

Företag kan ansöka om anstånd endast om särskilda omständigheter finns. Ansökan om anstånd ska inkomma till elin.tornblom@insuresec.se senast 24 september.

Hur lämnar jag svar?

Logga in på insuresec.se med företagets organisationsnummer och lösenord. Enkäten blir synlig först den 3 september och finns under rubriken Informationsförfrågningar på Mina sidor. Där visas även start- och slutdatum för svarsinlämning.

Vad har jag för lösenord?

Om du har glömt lösenordet kan du klicka på ”glömt lösenord”. Kontaktpersonen för företaget får då ett mejl med instruktioner om hur lösenordet återställs. Om mejladressen är inaktuell och kontaktpersonen för företaget inte får ett lösenordsändringsmejl går det bra att kontakta InsureSecs kansli så hjälper vi er att byta e-post och/eller kontaktperson.

Hur använder InsureSec informationen?

När alla deltagare lämnat sina svar kommer InsureSec att sammanställa resultatet i en rapport. Rapporten kommer att göras tillgänglig via InsureSecs webbplats och delas med relevanta organisationer och myndigheter. Syftet är att presentera ett aggregerat resultat, dvs. att ge en samlad bild av förmedlarbranschens regelefterlevnad. Enskilda svar kommer inte att kunna kopplas till något särskilt företag i rapporten.

Lämnade svar kommer även att ligga till grund för beslut om uppföljning i form av begäran om ytterligare information, utredning eller platsbesök hos individuella företag. En sådan uppföljning hanteras som ett vanligt utredningsärende hos InsureSec.

Vad är undersökningens syfte?

Frågorna är ställda för att InsureSec ska få information om hur företagets compliancearbete bedrivs, till vilken grad företagen följer InsureSecs regelverk och hur Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds uttalanden och beslut tillämpas i företagens verksamhet. Frågorna avser föregående verksamhetsår, dvs. 2017.

Kontrollen är också ett sätt för InsureSec att öka medvetenhet hos företagen om de skyldigheter som avtal och regelverk stipulerar, och med särskild tonvikt på skyldigheten att anmäla misstänkta regelöverträdelser till InsureSec.

Hur behandlas personuppgifter?

Inga personuppgifter behöver lämnas inom ramen för årets regelefterlevnadskontroll.

 

← Tillbaka