Aktuellt & press

InsureSecs regelefterlevnadskontroll 2018 startar i september

Publicerad: 2018-08-21.

Till dig som är kontaktperson för ett företag som har avtal med InsureSec

Snart är det dags att delta i årets regelefterlevnadskontroll (REKO). Svar kan lämnas mellan den 3 september och den 30 september 2018.

Så lämnar du svar

Alla förmedlarföretag som ingått avtal med InsureSec ska delta i årets regelefterlevnadskontroll. Svar lämnas i ett formulär på vår hemsida via företagets Mina sidor (logga in med organisationsnummer + lösenord). Svar bör lämnas av den person på företaget som är mest lämpad och flera personer kan använda samma inloggning.

Syftet med kontrollen

Frågorna är ställda för att vi ska få information om hur företagens compliancearbete bedrivs, till vilken grad företaget följer InsureSecs regelverk och hur Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds uttalanden och beslut tillämpas i verksamheten. Frågorna avser föregående verksamhetsår, dvs. 2017.

I år har enkäten anpassats för att passa så bra som möjligt till förmedlarföretagens olika verksamheter vilket innebär att olika företag kommer att få olika enkäter tilldelade sig.

Kontrollen är också ett sätt för InsureSec att öka medvetenhet hos företagen om de skyldigheter som avtal och regelverk stipulerar. Särskild tonvikt läggs vid företagens skyldighet att anmäla eventuella regelöverträdelser till InsureSec.

Ansvarig för 2018 års regelefterlevnadskontroll är InsureSecs analytiker Elin Törnblom.

Drygt fyrahundra företag ingår i kontrollen

Kontrollen skickas till de drygt fyrahundra företag som ingått avtal med InsureSec. Formuläret ska besvaras innan angiven sluttid. Då enkäten kan uppfattas som omfattande ber vi er att påbörja den direkt när den tilldelats.

Ansökan om anstånd att inkomma med svar inom angiven tidsperiod beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Ansökan om anstånd ska ske via e-post till elin.tornblom@insuresec.se senast den 24 september.

Resultatet sammanställs i en rapport

När alla deltagare lämnat sina svar kommer InsureSec att sammanställa resultatet i en rapport. Rapporten kommer att vara tillgänglig via InsureSecs webbplats och delas med relevanta organisationer och myndigheter. Syftet är att presentera ett aggregerat resultat, dvs. att ge en samlad bild av förmedlarbranschens regelefterlevnad. Enskilda svar kommer inte att kunna kopplas till något enskilt företag i denna rapport.

Lämnade svar kommer även att ligga till grund för beslut om uppföljning i form av begäran om ytterligare information, utredning eller platsbesök hos individuella företag. En sådan uppföljning hanteras som ett vanligt utredningsärende hos InsureSec.

Förra årets resultat

Resultat från förra årets regelefterlevnadskontroll presenteras i REKO mini 2017.

Svar på vanliga frågor

Vi har sammanställt svar på vanliga frågor i en separat artikel.

 

Elin Törnblom

Analytiker

InsureSec AB

 

 

← Tillbaka