Aktuellt & press

Februari: Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd om begreppet opartisk analys

Det finns ingen etablerad praxis för hur begreppet opartisk analys och liknande beteckningar på försäkringsförmedlares tjänster ska användas, säger Jan Fritsch, VD för Insuresec AB. Insuresec har därför ställt fyra frågor till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd:
  1. Vad avses med begreppet ”opartisk analys”?
  2. Hur ska begreppet användas enligt Insuresecs regelverk?
  3. Är det förenligt med Insuresecs regelverk att använda begrepp som kan förväxlas med begreppet ”opartisk analys”, såsom ”oberoende”, ”fristående”, ”obunden” eller dylikt?
  4. Om det är förenligt med Insuresecs regelverk att använda ovanstående begrepp, hur ska dessa begrepp användas?
Nämnden gör i sitt uttalande tydligt när begreppet opartisk analys kan användas och vad som gäller om begreppet inte används i kommunikation med kunder. Likaså svarar nämnden på vad som gäller om andra begrepp än det lagstadgade ”opartisk analys” används och vad som i så fall gäller. Jan Fritsch anser att det efter detta uttalande inte kan råda någon tvekan om vad som gäller och att kunderna nu kan förvänta sig saklig information om på vilken grund alla seriösa förmedlare lämnar sina råd.
 
Nämndens uttalande påverkar många förmedlare och kan inverka på de som idag använder begrepp såsom oberoende, fristående osv. Men uttalandet har också betydelse för de som idag inte alls använder sådana begrepp. Många förmedlare och förmedlarföretag har nu anledning att se över vilken information som lämnas till kund, säger Jan Fritsch.
 
Detta uttalande om god försäkringsförmedlingssed gäller fr.o.m. 1 september 2015
Alla Disciplinnämndens uttalande är bindande för de som valt att registrera sig i Insuresecs register. Eftersom det idag saknas etablerad praxis kring frågor om användning av dessa begrepp har nämnden valt att låta uttalandet vara känt redan nu, men inte komma att gälla förrän den 1 september 2015. Givetvis bör seriösa förmedlare snarast möjligt anpassa sig till uttalandet, men Insuresec har förståelse för att det kan ta tid att anpassa t ex förköpsinformation och annat förtryckt material efter detta nya uttalande om god sed. Därför gäller uttalandet inte formellt före 1 september. Men därefter betraktar vi det som ett avtalsbrott om förmedlarna inte följer uttalandet.  
 
Om jag inte använder begreppet opartisk analys
Nämnden anser att förmedlarnas information till kunden om huruvida råd ges på grundval av en opartisk analys eller inte är en central del av kundskyddet. Nämnden konstaterar dessutom att det idag finns risk att kunden tror att förmedlaren alltid baserar sina råd på en opartisk analys. Nämnden anser därför att om
  1. förmedlaren inte baserar sina förslag på en opartisk analys, och
  2. förmedlaren inte informerar kunden tydligt om detta
så är det i strid med god sed enligt Insuresecs regelverk.
 
Detta betyder att även den förmedlare som inte använder begreppet opartisk analys som beskrivande för sin verksamhet är skyldig att ge sina råd på grundval av en opartisk analys, om inte kunden har fått tydlig information om att råden inte gör det.
 
Om jag använder begreppet opartisk analys
Nämnden uttalar också att en opartisk analys ska baseras på ett tillräckligt stort antal produkter och produktleverantörer med hänsyn till kundens intressen och behov. Det är också kundens – och inte förmedlarens – intressen och behov som ska styra förmedlarens urval, analyser, råd och presentationer av förslag.
 
Nämnden konstaterar att begränsningar i urvalet kan förekomma när det är i kundens intresse. T.ex. om ersättningen vare sig direkt eller indirekt drabbar kunden och detta går att styrka. Samma sak gäller när kunden avstår från ett erbjudande om att utföra tjänster mot ersättning i form av arvode som betalas direkt av kunden. På samma sätt kan begränsningar vara förenligt med kundens intressen vid s.k. upphandlingar, där en förmedlare i upphandlingen av konkurrerande försäkringsgivare kan erbjuda kunden totalt sett bättre villkor än vad kunden kan få utan tillgång till upphandlade produkter.
 
Skyldighet att lämna förköpsinformation
God försäkringsförmedlingssed i Insuresecs regelverk innebär att en förmedlare ska vara skyldig att ge kunden tydlig s.k. förköpsinformation om innebörden av begreppet opartisk analys.  Skyldigheten att lämna förköpsinformation ska gälla för förmedlare som använder begreppet opartisk analys i beskrivningen av sin verksamhet, liksom för förmedlare som inte har gett kunderna tydlig information om att förmedlaren inte grundar sina förslag på en opartisk analys.  
 
Andra begrepp som kan förväxlas med opartisk analys 
Användningen av begrepp som kan förväxlas med opartisk analys förutsätter att kunderna får tydlig information om att förmedlarens verksamhet inte grundas på opartisk analys.
 
God försäkringsförmedlingssed i Insuresecs regelverk innebär också att en förmedlare ska vara skyldig att ge kunden tydlig s.k. förköpsinformation om den närmare innebörden av de begrepp som förmedlaren använder, och hur dessa förhåller sig till begreppet opartisk analys. Skyldigheten att lämna sådan förköpsinformation ska gälla för alla förmedlare som beskriver sin verksamhet med begrepp som kan förväxlas med opartisk analys.  Av förköpsinformationen ska tydligt framgå att förmedlaren inte grundar sin rådgivning på opartisk analys.
 

 

← Tillbaka