Aktuellt & press

Disciplinnämnden har beslutat att tilldela varning till försäkringsförmedlare och försäkringsförmedlarbolag

InsureSec AB har genomfört en utredning av en försäkringsförmedlare och ett försäkringsförmedlarbolag och har med anledning av denna utredning vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd med en anmälan i disciplinfråga avseende förmedlaren och försäkringsförmedlarbolaget.
 
Disciplinnämnden konstaterar i sitt beslut att om självregleringen inom försäkringsförmedlarmarknaden ska bli så effektiv som möjligt är det av central betydelse att försäkringsförmedlare och bolag inom utsatt tid lämnar den information och de upplysningar till InsureSec som InsureSec begär och som försäkringsförmedlaren eller bolaget genom sin registrering eller anslutning åtagit sig att lämna.
 
I det berörda ärendet finner Disciplinnämnden det allvarligt att förmedlaren och bolaget åsidosatt sina skyldigheter att i rätt tid lämna begärd information och Disciplinnämnden anser därför att grund föreligger för att avföra förmedlaren ur InsureSecs register samt besluta om att bolaget inte längre ska vara anslutet till InsureSec. Vid en samlad bedömning har Disciplinnämnden dock stannat för att meddela en varning med beaktande av att den begärda informationen inkommit under disciplinärendets handläggning.
 
 
Frågor om ärendet ställs till info@insuresec.se
 
Elisabeth Frykmark
Tf VD InsureSec AB

 

← Tillbaka