Aktuellt & press

Så blir du licensierad förmedlare

InsureSec AB är ett branschregleringsorgan för försäkringsförmedlare. Vi registrerar och licensierar försäkringsförmedlare som omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling och som ingått avtal med InsureSec. InsureSec är inte en förening där man som förmedlare ansöker om medlemskap.

Krav för registrering

För registrering krävs – förutom att förmedlaren ingår avtal med InsureSec om att följa lagar, regler och god försäkringsförmedlingssed – även att vederbörande

  1. omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling. Detta kontrolleras vid ansökningstillfället och därefter löpande under året.
  2. kan styrka relevant kunskap och erfarenhet inom sitt yrkesområde. Detta görs antingen genom att visa upp relevanta utbildningsintyg eller genomföra InsureSecs licenstest med godkänt resultat.

Endast yrkesverksamma försäkringsförmedlare med dokumenterad och relevant kompetens godkänns således av InsureSec som registrerad. Registrering utgör också grundkravet för att tilldelas licens från InsureSec.

Krav för licens

InsureSec tillhandahåller licenser för försäkringsförmedlare inom liv-, sakskade- och personskadeförsäkring. På vår webbplats www.förmedlarregistret.se går det att söka efter registrerade förmedlare och kontrollera vederbörandes licensinnehav.

Eftersom godkänd registrering krävs för att erhålla licens innebär godkänt resultat på ett licenstest inte med automatik att någon uppbär en licens. Idag har det blivit vanligare att även blivande försäkringsförmedlare avlägger InsureSecs test under tiden som de arbetar som assistenter eller ingår i ett program med handledning. Vi ser att de utan tidigare erfarenhet som förmedlare kan ha svårare att klara testet första gången, än de förmedlare som arbetat länge i branschen.

InsureSec utfärdar inte några licensintyg. De intyg vi utfärdar visar vilka godkända licenstest eller kunskapsuppdateringar som genomförts i vår regi. Licensinnehav är en färskvara och kontrolleras i realtid i Förmedlarregistret.

Licenstest och kunskapsuppdatering

InsureSec fastställer kunskapskraven för försäkringsförmedlare baserat på tillämpliga lagar, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, god försäkringsförmedlingssed och som en del därav Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnds uttalanden och beslut. Därutöver testar InsureSec förmedlarnas kunskaper och meddelar licens för de förmedlare som uppfyller uppsatta kunskaps- och lämplighetskrav. När lagstiftning eller andra regelverk förändras kallas licensinnehavare att genomföra kunskapsuppdatering.

Alla tester består av flera ämnesområden. För att bli godkänd behöver testdeltagaren ha minst 70 % rätt och uppvisa kunskap i alla ämnen som ingår i testet. Ämnesområdena är viktade utifrån kunskapens betydelse för en försäkringsförmedlare. En hög viktning innebär att testdeltagarens svar - rätt eller fel - påverkar slutresultatet i större grad än en lågt viktad fråga. Detta innebär i praktiken att väsentliga kunskapsluckor inte kan kompenseras för genom att svara rätt på frågor av mindre betydelse. 

 

Mer information:

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS