Aktuellt & press

InsureSecs regelefterlevnadskontroll 2017 startar i maj

Som vi tidigare informerat om erbjuder InsureSec under 2017 inte något test för kunskapsuppdatering. Vi har istället valt att fokusera på kontroll av regelefterlevnad. I maj är det dags för första gruppen företag att delta. När det är ditt företags tur att lämna svar meddelas företagets kontaktperson via e-post.

Alla förmedlarföretag som har ingått avtal med InsureSec måste delta i årets regelefterlevnadskontroll. Svar lämnas i ett formulär på vår hemsida via företagets inloggning. Frågorna är ställda för att vi ska få information om till vilken grad dessa företag följer InsureSecs regelverk och hur Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds uttalanden och beslut tillämpas i verksamheten.

Kontrollen är också ett sätt för InsureSec att öka medvetenhet hos företagen om de skyldigheter som avtal och regelverk stipulerar, särskilt skyldigheten att anmäla misstänka regelöverträdelser till InsureSec.

Ansvarig för 2017 års regelefterlevnadskontroll är Lina Erenvidh, operativ chef InsureSec AB.

Drygt fyrahundra företag deltar i kontrollen

Kontrollen skickas till de drygt fyrahundra företag som ingått avtal med InsureSec. Formuläret måste besvaras innan angiven sluttid. Eftersom det är många företag som deltar har InsureSec delat in företagen i grupper med olika start- och slutdatum.

Ansökan om anstånd att inkomma med svar inom angiven tidsperiod kommer endast beviljas om särskilda skäl föreligger.

Resultatet sammanställs i en rapport

När alla deltagare lämnat sina svar kommer InsureSec att sammanställa resultatet i en rapport. Rapporten kommer att göras tillgänglig via InsureSecs webbplats och delas med relevanta organisationer och myndigheter. Syftet är att presentera ett aggregerat resultat, dvs. att ge en samlad bild av förmedlarbranschens regelefterlevnad. Enskilda svar kommer inte att kunna kopplas till något särskilt företag.

Lämnade svar kommer även att ligga till grund för beslut om uppföljning i form av begäran om ytterligare information, utredning eller platsbesök hos individuella företag. En sådan uppföljning hanteras som ett vanligt utredningsärende hos InsureSec.

 

← Tillbaka