Aktuellt & press

InsureSecs remissyttrande över Ds 2017:17 En ny lag om försäkringsdistribution

Yttrande

2017-09-19

                                                                                                                    Finansdepartementet

                                                                                                                    103 33 Stockholm

En ny lag om försäkringsdistribution – Ds 2017:17

InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17 (Promemorian).

Sammanfattning

InsureSec önskar inledningsvis understryka att InsureSec välkomnar strävan att tydliggöra och klarlägga regleringskrav. Vi vill dock understryka att sådana regleringskrav ska ställas så att de bidrar till en stabil bas för den omfattande självreglering som präglar branschen och som lett till tydliga krav på dokumenterad kunskap och kundnytta. Dessa har blivit verklighet genom branschens egna åtgärder och bör inte undermineras genom en lagstiftning som går utöver direktivet. Om så skulle ske riskerar man att försvaga den faktiska reglering och kravställning som i dag möter verksamma förmedlare.

InsureSec har mot denna bakgrund följande önskemål:

  • Den juridiska personen ska, vid intygande av anställdas kunskap och kompetens, ha säkerställt de anställdas kunskap genom ett test som verifierats av en lämplig, oberoende part.
  • Begreppet god försäkringsdistributionsstandard bör ersättas av god försäkringsdistributionssed.

Kunskap och kompetens

Att det ställs höga krav på distributörers kunskap och kompetens är mycket viktigt för att kunderna ska erhålla rådgivning av hög kvalitet och att förtroendet för försäkringsdistributionsmarknaden därmed ska upprätthållas. För att en fysisk person ska få tillstånd för försäkringsdistribution krävs det att den fysiska personen kan styrka att denne har lämplig kunskap och kompetens avseende den typ av verksamhet som ska utövas. För en juridisk person krävs det dock endast att den juridiska personen ska styrka att den personal som ska utföra försäkringsdistributionsverksamhet har relevant kunskap och kompetens.

För att säkerställa hög kompetens och för branschens, kunders och tillsynsmyndigheters trygghet i att kompetensen upprätthålls ser Insuresec gärna att bestämmelserna i lagen kompletteras med ett krav på att de tester som den juridiska personen genomför för att säkerställa sina anställdas kunskap och kompetens, ska verifieras av en lämplig, oberoende part. Med en sådan ordning minskar risken för att branschen i helhet tappar i kompetens och möjligheten att en specifik juridisk person tolkar kunskapskraven alltför snävt och riskerar att ha personal som inte har helt tillräcklig kompetens blir obefintlig.

God försäkringsdistributionsstandard

InsureSec anser att det inte är önskvärt att frångå dagens krav på god försäkringsförmedlingssed genom införandet av det föreslagna begreppet god försäkringsdistributionsstandard. Motiveringen till detta framgår av till departementet insända synpunkter i särskild skrivelse från Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd, vilka InsureSec ställer sig bakom.

Förtydliganden

I övrigt vill InsureSec förtydliga informationen om InsureSecs uppdrag och i vissa fall korrigera de missförstånd som uppstått i Promemorian rörande InsureSecs verksamhet. I Promemorian anges att det ”är dock endast fysiska personer som fått tillstånd att bedriva försäkringsförmedling som kan registreras och licensieras via InsureSec”. Det är korrekt att individer registreras och licensieras via InsureSec. Texten i Promemorian kan dock läsas som att personer som är anställda på ett bolag med ett juridiskt tillstånd inte kan registreras och licensieras hos InsureSec, vilket är felaktigt. InsureSec registrerar och licensierar individer oavsett om dessa omfattas av Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling - antingen som anställd av en juridisk person eller i egenskap av fysisk person - eller agerar som anknuten försäkringsförmedlare - antingen som anställd av en juridisk person eller i egenskap av fysisk person. Registrerade och licensierade individer ingår ett särskilt förmedlaravtal med InsureSec. Därutöver kan juridiska personer - försäkringsförmedlarföretag - ansluta sig till InsureSec, vilket innebär att företaget ingår ett särskilt företagsavtal med InsureSec. Båda avtalen omfattas av InsureSecs Regelverk men det är endast de fysiska personerna som kan registreras och licensieras.

Därtill vill InsureSec påtala att Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (en autonom nämnd) från InsureSec mottar såväl anmaningar om att göra uttalanden om god sed som anmälningar om att fatta beslut om disciplinära åtgärder. De disciplinära åtgärder som nämnden fattar beslut om är ”erinran”, ”varning” eller ”uteslutning”. Alltså inte ”anmärkning” som anges i Promemorian.

 

InsureSec AB

 

Jenny Nilsson, VD

Remissyttrande Ds 2017-17.pdf   (688 kB)

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS