Andra aktörer

Som branschregleringsorgan är vårt uppdrag begränsat till att uppfylla vår del av de avtal som vi tecknat med försäkringsförmedlare och olika typer av företag. Det finns ytterligare uppdrag som har anknytning till frågor som rör försäkringsdistribution och kundskydd.

På denna sida informerar vi om andra relevanta branschaktörer dit du kan vända dig för att få hjälp, vare sig du är kund, försäkringsförmedlare eller försäkringsdistributör.

Tillståndsfrågor Medlemsföreningar Utbildningsverksamhet Konsumentinformation

Frågor och ansökan om tillstånd

InsureSec är inte en myndighet och vi utfärdar inte tillstånd för försäkringsförmedling eller ger tillstånd att driva försäkrings- eller bankverksamhet etc. Tillstånd beslutas av Finansinspektion som också är tillsynsmyndighet.

Finansinspektionens webbplats

Branschrelaterade medlemsföreningar

InsureSec är inte en förening och vi har inga medlemmar. Exempel på branschföreningar som arbetar för sina medlemmars intressen är Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring.

SFM:s webbplats

Svensk Försäkrings webbplats

Utbildningsverksamhet

InsureSec bedriver ingen utbildningsverksamhet. Utöver våra kunskapskrav har InsureSec ingen utbildningsverksamhet eller läshänvisningar.

Läs om förberedande utbildning

Stöd och information till konsumenter

InsureSec utreder och Disciplinnämnden fattar beslut i disciplinfrågor avseende brott mot InsureSecs regelverk eller god försäkringsförmedlingssed. Om ditt ärende inte rör InsureSecs regelverk eller god försäkringsförmedlingssed, eller om försäkringsförmedlaren inte omfattas av InsureSecs branschreglering, kan du vända dig till respektive ansvarig myndighet eller organisation.

Konsumentverket

Konsumentverket är den myndighet som har tillsynsansvar bl.a. för att konsumenter får rätt information vid marknadsföring och innan köp av försäkringsprodukter. Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument kan svara på frågor om köp av tjänster, avtal och reklamationer.

Konsumentverkets webbplats

Hallå konsuments webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör bl.a. konsumentförsäkringar, t.ex. hemförsäkring, djurförsäkring och pensions- och kapitalförsäkring.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå erbjuder oberoende och kostnadsfri vägledning om bank och försäkring. De hjälper privatpersoner att tolka villkor, beskriva lagar och regler, informera om och jämföra försäkringsprodukter. De har publicerat ett antal guider på sin hemsida som är tillgängliga för allmänheten.

Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats