Publikationer

Rapporter

REKO mini 2017
Publicerad 2017-12-06

Remissvar

Innan regeringen skriver ett lagförslag får myndigheter och organisationer möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Även förslag till nya föreskrifter skickas på remiss. Synpunkterna samlas i ett så kallad remissvar eller yttrande som skickas till ansvarigt departement eller myndighet.

InsureSec lämnar synpunkter på lagförslag, utredningar och förslag till föreskrifter som berör försäkringsförmedling.

Här kan du läsa och ladda ner våra remissvar

Yttrande över DS 2017:17 – En ny lag om försäkringsdistribution
2017-09-19

Query response ESMA 2015/573 – Draft guidelines for the assessment of knowledge and compliance
2015-07-10

Yttrande över SOU 2015:2 – Värdepappersmarknadsutredningen
2015-05-11

Yttrande över DS 2014:22 – Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling
2014-09-25

Yttrande över SOU 2014:4 – Det måste gå att lita på konsumentskyddet
2014-05-20