Förmedlarföretag

Förmedlarföretag som väljer att omfattas av InsureSecs branschreglering ingår ett avtal med InsureSec och förbinder sig att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistributionssed. Till avtalet hör också ett särskilt regelverk som måste följas.

De förmedlarföretag som även uppfyller anslutningskraven (se nedan) kan ansöka om att anslutas till Förmedlarregistret.

Krav för anslutning Avtal och regelverk Avgifter Registrera företaget

Registrera företaget

För att omfattas av InsureSecs branschregleringsavtal räcker det med att en företagsrepresentant registrerar företagets uppgifter i InsureSecs register. Då skapas en företagsanvändare (Mina sidor) i InsureSecs system där företaget kan ange sina anställda försäkringsförmedlare. Detta underlättar framförallt administration och fakturering.

Om företaget ingår i någon förmedlarorganisation anges även det på Mina sidor. Organisationen blir i de flesta fall ny fakturamottagare och får tillgång till registrerings- och licensieringsuppgifter om företagets anställda förmedlare.

Så arbetar InsureSec med branschreglering

Anslutning till Förmedlarregistret

Ett företag som omfattas av InsureSecs avtal och regelverk kan också ansöka om att ingå i Förmedlarregistret. Då görs en ytterligare prövning av företagets lämplighet.

Företag som beviljas anslutning till Förmedlarregistret får även följande fördelar:

 • Tillgång till lättöverskådlig information om sina anställdas registrerings- och licensstatus samt möjlighet att ta del av de anställdas uppladdade dokument och intyg.
 • Rätt att använda InsureSecs logotyp som bevis på att företaget omfattas av InsureSecs branschreglering och att majoriteten av företagets anställda är registrerade och licensierade.
 • Möjlighet att en gång per år kostnadsfritt ställa en fråga till Disciplinnämnden för försäkringsdistribution (tidigare Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd) ("begäran om uttalande" eller "begäran om förhandsbesked")

Krav för anslutning

För att beviljas anslutning till Förmedlarregistret ställer vi följande krav på företaget:

 • Tillstånd. Företaget ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling eller vara anknuten försäkringsförmedlare till ett försäkringsbolag.
  • Finansinspektionen utfärdar tillstånd för fysisk eller juridisk person. Dessa ska registreras hos Bolagsverket för att vara giltiga.
  • Anställda försäkringsförmedlare som omfattas av juridiskt tillstånd ska rapporteras till Finansinspektionen.
  • Anknutna försäkringsförmedlare (till ett försäkringsbolag) registreras bara hos Bolagsverket.
 • Kunskap och kompetens. Minst 75 % av företagets anställda försäkringsförmedlare måste vara licensierade av InsureSec.
 • Lämplighet. Företaget ska kunna intyga god ekonomisk skötsamhet och god regelefterlevnad.

Avtal & regelverk

Avtalet mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec (Förmedlaravtalet) ingås när företagsrepresentanten registrerar företagets uppgifter på InsureSecs webbplats. Avtalet innebär bland annat att InsureSec ges rätt att utreda företaget och att företaget måste tillhandahålla det material och information som InsureSec behöver för att kunna genomföra utredningen.

Företagsavtalet

Företagsavtalet medför också att företaget måste följa InsureSecs regelverk. Regelverket är gemensamt för fysiska och juridiska personer och förklarar bland annat vad som krävs för registrering/anslutning, vilka förmedlarens/företagets åtaganden är och vad som krävs för att ha licens (endast förmedlare). Regelverket innehåller också regler för under vilka omständigheter en registrering eller anslutning kan inaktiveras eller förfalla.

InsureSecs regelverk

Avgifter

Avgift för företagsanslutning tas ut per beviljad anslutning till Förmedlarregistret och därefter för varje nytt år. Det kostar ingenting att ansöka om anslutning.

Att ingå Företagsavtalet och registrera företagets uppgifter i InsureSecs register är kostnadsfritt.

Prislista

Registrera ditt företag och ansök om anslutning

Fyll i företagets uppgifter i InsureSecs register:

 1. Fyll i företagets uppgifter i formuläret Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer
 2. Läs igenom och acceptera avtal och regelverk
 3. Klicka på ”Skapa användare”
 4. Ange eventuell förmedlarorganisation på sidan Översikt
 5. Lägg till de anställda försäkringsförmedlarna under Mina kontakter

Om företaget också ska ansöka om anslutning till Förmedlarregistret görs detta från sidan Mina kontakter på Mina sidor.

Registreringsformulär företag

Användarguide

Företagsanvändare (.pdf, 696 kB)
Användarmanual för företagsanvändare, företagsanslutna och förmedlarorganisationer hos InsureSec