InsureSecs branschreglering

InsureSecs branschreglering baseras på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlaren och InsureSec. I maj 2018 omfattades strax under 2 000 individuella försäkringsförmedlare och drygt 400 företag av branschregleringsavtal.

Branschreglering hjälper försäkringsförmedlare – individer och företag – att agera proaktivt och enhetligt och bidrar på så vis både till att upprätthålla förtroendet för branschen och till ett utökat kundskydd.

InsureSecs branschreglering består i huvudsak av våra avtal och regelverk, lämplighetsprövningar vid ansökan om registrering eller anslutning, utredande arbete och regelefterlevnadskontroller. Beslut i disciplinärenden fattas av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution (tidigare Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd)

Lagar och regler Vilka omfattas? Brott mot regelverket Ärendeutdrag

Lagar, regler och riktlinjer

EU-direktiv och förordningar, svensk lag och Finansinspektionens föreskrifter

Lagstiftning rörande försäkringsförmedlare har sin grund i EU-direktiv, huvudsakligen försäkringsförmedlingsdirektivet (IMD) från 2002 som under 2018 ersätts av ett annat huvudsakligt EU-direktiv, försäkringsdistributionsdirektivet från 2016.

Ovanpå EU-direktiven regleras försäkringsförmedling av EU-förordningar och svensk lag, särskilt lagen om försäkringsförmedling från 2005 som 2018 ersätts av lagen om försäkringsdistribution.

Med grund i EU-direktiv, EU-förordningar och svensk lag författar Finansinspektionen föreskrifter som innehåller bindande regler och allmänna råd.

Branschorganisationers och egna riktlinjer

Som komplement till lagar, regler och föreskrifter kan försäkringsförmedlare välja att omfattas av ytterligare kompletterande regelverk. Här återfinns t.ex. InsureSecs avtal och regelverk, SFM:s stadgar och rekommendationer och företagens egna riktlinjer.

Vilka omfattas av InsureSecs branschreglering?

InsureSecs branschreglering omfattar alla de försäkringsförmedlare – individer och företag – som har ingått avtal med InsureSec. Genom avtalet förbinder de sig att följa lagar, föreskrifter, god sed samt beslut och uttalanden från Disciplinnämnden. Branschregleringen består också av de lämplighetsprövningar som görs när en individ eller ett företag ansöker om registrering eller anslutning hos InsureSec.

Eftersom Disciplinnämndens beslut och uttalanden är en del av utvecklingen av god sed kan även förmedlare- och distributörer som inte ingått avtal med InsureSec påverkas.

InsureSecs avtal & regelverk

Disciplinnämndens beslut & uttalanden

Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare (fysiska personer) som ansökt om och beviljats registrering hos InsureSec omfattas av InsureSecs branschreglering. Vi ställer krav på individen för att bevilja registrering, bl.a. gällande kunskap och kompetens, och under tiden de är registrerade, dvs. omfattas av Förmedlaravtalet.

Vid handläggning av ansökan görs också en lämplighetsprövning som bl.a. kontrollerar att förmedlaren uppfyller krav på praktisk erfarenhet och handledning enligt FFFS 2005:11.

Alla individer som beviljats registrering hos InsureSec och uppfyller våra krav är publicerade i Förmedlarregistret som är tillgängligt för allmänheten. Där finns även information om förmedlaren har licens från InsureSec.

Registrering hos InsureSec

InsureSecs licenser

Besök Förmedlarregistret

Försäkringsförmedlarföretag

Försäkringsförmedlarföretag (juridiska personer) kan välja att omfattas av InsureSecs branschreglering genom avtal. Företaget kan också välja till att anslutas till Förmedlarregistret. Då ställs krav på att minst 75% av de anställda förmedlarna är licensierade hos InsureSec och att företaget bedöms vara skötsamt.

I Förmedlarregistret kan du se vilka företag som omfattas av avtal och beviljats anslutning men inte alla företag som omfattas av branschregleringen.

Registrering och anslutning av företag

Besök Förmedlarregistret

Om någon bryter mot regelverket

Om InsureSec får reda på att en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsförmedlarföretag misstänks ha brutit mot regelverket utreder InsureSec händelsen. Om misstanken kvarstår anmäler InsureSec detta till Disciplinnämnden som fattar beslut i disciplinfrågor.

Ett agerande kan också leda till att Disciplinnämnden ombeds att uttala sig i frågan. Uttalandet blir därefter en del av god försäkringsdistributionssed som är bindande för alla avtalsparter att följa. Uttalanden och beslut publiceras i anonymiserad form på InsureSecs webbplats.

Anmäl en misstänkt regelöverträdelse

Disciplinnämndens beslut och uttalanden

Fördelar med självreglering

InsureSecs och andra bransch- och intresseorganisationer bidrar till att öka den generella kunskapen och medverka till att stärka förmedlarnas egna rutiner och processer för regelefterlevnad.

InsureSecs branschreglering och utredningsarbete bidrar även till att försäkringsförmedlare

  • kan använda InsureSecs regelverk och Disciplinnämndens uttalanden och beslut som vägledande och på ett tidigt stadium identifiera och åtgärda egna risker och brister,
  • kan identifiera och motverka missriktad försäljning och brister som begås på grund av okunskap, och
  • uppmärksammas på och påminns om vikten av att upprätthålla ett kontinuerligt regelefterlevnadsarbete hos företagen.

Ärendeutdrag

Du kan beställa ett ärendeutdrag som visar huruvida du eller ditt företag har eller har haft ett ärende hos InsureSec eller Disciplinnämnden. Utdraget kan användas t.ex. om du söker nytt arbete eller när du av annan anledning vill visa om du har varit föremål för utredning eller föremål för ett ärende i Disciplinnämnden.

Ett ärendeutdrag kostar 500 kr ex. moms och beställs genom att skicka ett e-postmeddelande till info@insuresec.se. Glöm inte att ange personnummer eller organisationsnummer.