Disciplinnämnden

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution, tidigare Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd, (Disciplinnämnden) består av ledamöter med professionella insikter i och erfarenhet av de frågor som nämnden har att pröva.

På denna sida berättar vi mer om Disciplinnämndens roll och hur de arbetar.

Utveckling av god sed Så arbetar Disciplinnämnden Ledamöter Stadgar

Utveckling av god försäkringsförmedlingssed

Disciplinnämndens syfte är att verka för att upprätthålla allmänhetens förtroende för försäkringsförmedlingsbranschen genom att utveckla god försäkringsförmedlingssed i form av uttalanden, förhandsbesked och beslut i disciplinfrågor.

Uttalanden om god försäkringsförmedlingssed

Disciplinnämnden kan på eget initiativ eller på begäran av en domstol, myndighet, InsureSec-registrerad försäkringsförmedlare (individ eller företag), SFM, Fullmaktskollen eller InsureSec uttala sig om InsureSecs regelverk eller god försäkringsförmedlingssed.

Förhandsbesked

Disciplinnämnden kan efter ansökan av en InsureSec-registrerad försäkringsförmedlare lämna förhandsbesked i fråga om huruvida visst av denne tilltänkt förfarande är förenligt med Regelverket. Förhandsbesked lämnas om Disciplinnämnden finner att det är lämpligt.

Beslut i disciplinfrågor

Disciplinnämnden kan besluta om disciplinär påföljd när en registrerad förmedlare eller ett anslutet försäkringsförmedlarföretag brutit mot regelverket. Om anmälan har gjorts av en registrerad förmedlare eller ett anslutet försäkringsförmedlarföretag prövar Disciplinnämnden anmälan endast om Disciplinnämnden finner att det är lämpligt.

Disciplinnämnden kan pröva varje handling av en registrerad förmedlare, anslutet försäkringsförmedlarföretag eller medlem i Sfm om

  • handlingen ska bedömas enligt InsureSecs regelverk, lag, författning, god försäkringsförmedlingssed eller SFM:s stadgar och
  • förmedlaren eller företaget vid tidpunkten för handlingen bedrev sådan försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling.

Så arbetar Disciplinnämnden med ärenden om disciplinfrågor

Den som anmäler kan vara InsureSec, en privatperson eller ett företag som berörs av försäkringsförmedlarens agerande.

Behandling av ärendet

Disciplinnämnden tar emot anmälan om disciplinär åtgärd och kontrollerar att anmälan innehåller all information de behöver för att kunna fatta beslut i frågan. Om Disciplinnämnden anser att mer information eller något förtydligande behövs skickar de en sådan skrivelse. Den försäkringsförmedlare som blivit anmäld har rätt att yttra sig över de omständigheter som anmälan beskriver, dvs. vad som hänt och vilka konsekvenser det lett till.

Den ledamot i Disciplinnämnden som utses till referent sätter sig särskilt in i ärendet. Referenten ger föredragande i uppdrag att författa ett förslag till beslut som presenteras för Disciplinnämnden vid ett sammanträde.

Beslut i ärendet

Disciplinnämnden fattar beslut vid sammanträden. För att beslut ska kunna fattas måste tillräckligt många ledamöter vara överens. När beslut har fattats informeras parterna (anmäld och anmälare) och InsureSec.

InsureSec verkställer det beslut som Disciplinnämnden fattat, t ex ser till att försäkringsförmedlarens licens återkallas.

När Disciplinnämnden har fattat sitt beslut kan InsureSec begära att en anonym version av beslutet tas fram som, om det är relevant för allmänheten, publiceras på InsureSecs webbplats. InsureSec har också vissa befogenheter att dela Disciplinnämndens beslut med andra relevanta parter, t ex Finansinspektionen och andra branschrelevanta organisationer.

Erinran, varning eller uteslutning?

Disciplinnämnden kan besluta om fyra disciplinära åtgärder. Erinran är den mildaste påföljden och uteslutning eller återregistreringsförbud är den strängade påföljden.

  • Erinran. En erinran tilldelas vid ringa åsidosättande av skyldigheter som följer av InsureSecs Regelverk.
  • Varning. En varning tilldelas vid åsidosättande av skyldigheter som följer av InsureSecs Regelverk.
  • Uteslutning. Vid ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som följer av InsureSecs Regelverk. En uteslutning kan även tilldelas vid upprepat åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket och som tidigare föranlett erinran eller varning.

Återregistreringsförbud

Om en individ eller ett företag sagt upp sitt branschregleringsavtal med InsureSec under tiden då ett ärende behandlas hos InsureSec eller Disciplinnämnden kan Disciplinnämnden besluta att förmedlaren eller företaget inte på nytt kan ansöka om registrering eller anslutning till InsureSec under en viss tid om högst tio år.

Disciplinnämndens ledamöter

I Disciplinnämnden ingår Per Johan Eckerberg, ordförande, Malin Björkmo, vice ordförande och Jan-Mikael Bexhed, Dan Öwerström, Patric Thomsson, Carl Johan Rundquist, Susanne Sundberg och Kaj Larsén, ordinarie ledamöter.

Henning Holmberg inträder som ställföreträdande ledamot när hans uppdrag som föredragande i nämnden är avslutat. Ny föredragande blir Teimur Saleh.

Kontakta Disciplinnämnden

kansli@disciplinnamnden.se

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution
c/o InsureSec
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm

Disciplinnämndens stadgar

Stadgar för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution
Antagna den 19 mars 2018 med ikraftträdande den 1 april 2018. Uppdaterade 1 oktober 2018 med anledning av lagen om försäkringsdistributions ikraftträdande.

Övriga dokument

Ang. begreppet god försäkringsdistributionsstandard
Brev till Finansdepartemetet 2017-08-09 avseende promemoria DS 2017/17

Opartisk och personlig analys samt rådgivning på oberoende grund
Brev till Finansdepartementet 2017-01-16

Betydelsen av ett fortsatt lagstadgat krav på god försäkringsförmedlingssed
Brev till Finansdepartementet 2016-12-21