Så går en utredning till

InsureSec utreder misstänka brott mot InsureSecs regelverk eller god försäkringsdistributionssed (god försäkringsförmedlingssed t.o.m. 1 oktober 2018) samt genomför olika typer av regelefterlevnadskontroller.

Olika typer av ärenden Vad händer i en utredning?

Så arbetar InsureSec med utredningar

Om InsureSec finner att försäkringsförmedlaren har brutit mot InsureSecs regelverk eller mot god försäkringsdistributionssed (god försäkringsförmedlingssed t.o.m. oktober 2018) anmäls händelsen till Disciplinnämnden för försäkringsdistribution (tidigare Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd) som avgör om försäkringsförmedlaren ska få en disciplinpåföljd.

Det här arbetar vi inte med

InsureSec behandlar inte tvister mellan förmedlare och försäkringsgivare eller kunder. Vi behandlar heller inte ärenden där försäkringsförmedlarens agerande kan utgöra brott som faller under allmänt åtal (t ex förfalskning av urkund, stöld eller bedrägeri).

Om du är konsument och har klagomål på din försäkringsförmedlare rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till förmedlarens klagomålsansvarig, därefter till Konsumenternas försäkringsbyrå eller direkt till Allmänna reklamationsnämnden.

Relevanta mndigheter och andra organisationer

Olika typer av ärenden

Vi hanterar i huvudsak tre typer av ärenden: anmälningar från privatpersoner eller företag (anmälan), utredningsärenden och rutinärenden.

Anmälan

Om någon anser att en försäkringsförmedlare bryter mot InsureSecs regelverk eller mot god försäkringsdistributionssed (god försäkringsförmedlingssed t.o.m. oktober 2018) kan en anmälan göras till InsureSec som utreder frågan.

Den som anmäler kan vara en privatperson, en kund, en annan försäkringsförmedlare, ett försäkringsförmedlarföretag, ett försäkringsbolag eller produktbolag.

Anmäl misstänkt regelbrott

Utredningsärende

Om en försäkringsförmedlare får ett sanktionsbesked från myndighet, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden eller någon annan branschorganisation kan InsureSec inleda ett utredningsärende för att undersöka om försäkringsförmedlaren brutit mot InsureSecs regelverk eller god försäkringsdistributionssed (god försäkringsförmedlingssed t.o.m. oktober 2018) .

Ett utredningsärende kan också inledas baserat på tips från allmänheten eller om försäkringsförmedlaren fått negativ uppmärksamhet eller kritik i media.

Rutinärende

Rutinärenden är sådana ärenden eller undersökningar som inte baseras på någon misstanke om regelbrott. Ett rutinärende kan istället vara en allmän regelefterlevnadskontroll eller en del av InsureSecs planerade platsbesök.

Ett rutinärende kan leda till att InsureSec inleder ett utredningsärende.

Det här händer under en utredning

Informationsinhämtning

InsureSec ställer frågor och samlar in material för att skapa sig en bild av situationen. Detta kan ske genom att InsureSec gör ett platsbesök, bjuder in till möte eller genom en skriftlig begäran om information.

Förmedlaren eller företaget har 2-3 veckor på sig att svara på InsureSecs frågor och skicka in det material eller de redogörelser som efterfrågas.

Bedömning

När InsureSec fått svar på sina frågor görs en bedömning av om försäkringsförmedlarens agerande utgör en överträdelse eller inte. Ofta leder den första materialinsamlingen till nya frågor som behöver besvaras innan InsureSec kan göra sin bedömning.

Avslutande promemoria eller begäran om beslut om disciplinär åtgärd

När InsureSec fått svar på sina frågor och eventuella följdfrågor antingen avslutas utredningen eller så begär InsureSec att Disciplinnämnden ska besluta om disciplinär åtgärd (anmälan).

Om en anmälan görs till Disciplinnämnden blir InsureSec part i målet. Både InsureSec och den som anmälts ges möjlighet att lämna yttranden till Disciplinnämnden, som i sin tur avgör huruvida den som anmälts ska drabbas av en disciplinåtgärd.

Så arbetar Disciplinnämnden

Anmäl regelöverträdelse