StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Frågor och svar

Här har vi samlat och besvarat de vanligaste frågorna som rör InsureSecs verksamhet.

Frågekategorier

Register

Kunskapsåret - Test

Kunskapsåret - Utbildningar

Kunskapsåret - Viktning

Rapportering - Målmarknad

Rapportering - Regelefterlevnadskontroll

Branchreglering - Ansökan om licens och lämplighetsprövning

Branchreglering - Ansökan till rådgivarregistret (företag)

Branchreglering - Registerutdrag

Branchreglering - Utredningsärenden

Expandera alla svar

Register


Hur ansluter man sig till InsureSec?
På Insuresec.se kan du klicka på knappen längst upp 'Mina sidor' och sedan 'Jag önskar skapa ett konto' samt därefter följa instruktionerna.
Hur anger jag en roll?
Användaren behöver skapa en roll för att kunna beviljas licens, certifikat eller behörighet att företräda ett företag. Rollerna leder till olika utfall där användaren kan ansöka om licens, certifikat eller företagsföreträdare. Knappen 'Lägg till ny roll' ger dig möjlighet att välja din roll. Se vårt Hjälp-avsnitt för mer information.
Hur går jag tillväga för att synas jag i Rådgivarregistret?
Vid en aktiv licens eller certifikat kommer det gå att söka på individen i Rådgivarregistret. Vill ett företag synas i Rådgivarregistret behöver de ansöka om anslutning till Rådgivarregistret på företagssidan. Ansökan finns på översikten av företagssidan. Därefter ska ansökan handläggas av InsureSec och kontroll av att företaget uppfyller Regelverkets krav på anslutna företag genomförs.
Hur skapar jag en företagssida?
För att skapa en sida för ett företag behöver en individ med en roll på företaget skapa ett användarkonto och ange att den företräder företaget. Då skapas en företagssida som korresponderar mot individens användarkonto.
Hur får jag tillgång till företagssidan?
Om du är huvudföreträdare eller har behörighet hittar du i inloggat läge en flik med företagets namn i din menyrad.
Hur tilldelar jag behörigheter?
Huvudföreträdaren går in på företagssidan under fliken 'Relationer'. Där på respektive anställds personkort finns ett litet kugghjul "Redigera behörigheter" som man kan klicka på. Där väljer man olika behörigheter beroende på vad man vill att individen ska få behörighet till. Se vårt Hjälp-avsnitt för mer information.
Vi funderar på att ansluta vårt företag och licensiera våra anställda försäkringsförmedlare. Hur går processen till för dem?
Här finner du information om ansökningsprocessen.
Hur raderar jag min användare?
I inloggat läge på mina sidor. Du klickar på 'Ändra uppgifter' därefter 'Avsluta konto'. Tar du bort ditt konto så raderas följande uppgifter:

 • Person- och kontouppgifter

 • Certifikat och licenser


Följande uppgifter sparas:

 • Avidentifierade testresultat

 • Relationer till företag (sparas i 36 månader)


Kontot kommer att avslutas inom 14 arbetsdagar.

Att avsluta ditt användarkonto innebär att samtliga ingångna avtal med InsureSec sägs upp. Om du istället säger upp ingångna avtal med InsureSec sparas din användardata i de fall du tror att du kommer vilja ansöka om licens/certifikat framöver.
Jag kommer inte ihåg mina inloggningsuppgifter. Kan ni hjälpa mig?
Under inloggningsrutan på InsureSecs inloggningssida finns en blå länk som är benämnd "Jag har glömt mitt lösenord". Med hjälp av denna länk kan en användare med sitt personnummer och registrerad e-postadress återställa sitt lösenord. Om du har bytt e-postadress och även behöver byta lösenord, kontakta InsureSec för hjälp.
Jag har gått i pension och vill avsluta mitt konto.
För att avsluta sitt konto går man in på 'Ändra uppgifter' och därefter 'Avsluta konto'. Det är endast individen själv som har behörighet att göra detta.
Varför måste jag svara på obligatoriska frågor? (I det fall att man redan svarat tidigare)
En del av InsureSecs uppdrag är att säkerställa att individer med licens eller certifikat uppfyller de lagkrav och regelverk som finns. De obligatoriska frågorna är en del av lämplighetsprövningen och behöver verifieras löpande.
Vem kan se mina uppgifter i systemet?
Endast individen själv samt InsureSec. Det som är offentligt är om du innehar en aktiv licens eller certifikat. Då syns denna information i Rådgivarregistret, samt för förmedlarföretag du har en relation till, försäkringsbolag du har en relation till, myndigheter och andra intressenter med avtal med InsureSec.
Vem kan se mina dokument?
Endast individen själv samt InsureSec kan se dina dokument.
Vad är InsureSecs rutiner för individer med skyddad identitet?
Vid skyddad identitet finns möjlighet för individen att välja att exkluderas ur Rådgivarregistret. Då syns denna information för InsureSec, för förmedlarföretag du har en relation till, försäkringsbolag du har en relation till, myndigheter och andra intressenter med avtal med InsureSec.
Hur byter jag namn på mitt bolag hos InsureSec?
InsureSecs system läser löpande av Finansinspektionen och Bolagsverket och uppdaterar information om bland annat företagsnamn och tillstånd. Så informationen kommer uppdateras hos InsureSec när den uppdateras där.

Kunskapsåret - Test


Vilket test ska jag avlägga?
Det är svårt för InsureSec att bedöma vilket test eller licens en enskild individ ska skriva test för. Det beror helt på hur dina arbetsuppgifter ser ut. Det lättaste är att du tillsammans med din arbetsgivare ser över det hela och gör en bedömning kring vilka tillstånd som bäst besvarar den verksamhet ni bedriver.
När släpps det flera testtillfällen?
På följande länk visas planerade testtillfällen på utsatta datum från och med den 1 mars - 28 februari med undantag för juli och december månad. Testtillfällen släpps som regel med 3 månaders framförhållning. Vänligen följ denna länk för en översikt samt information om testtillfällen: https://www.insuresec.se/testtillfallen
När kan jag avlägga test?
Grundläggande test för år 0 kan avläggas mellan mars innevarande år och februari följande år. Uppföljande kunskapstest för år +1 kan avläggas mellan mars och februari innevarande år.
Hur långt är testet?
Testets tid är avhängt på vilken testtyp och kategori du avlägger. Tiden för testet beräknas baserat på antalet frågor testet innehåller, exakt testtid framgår vid bokning av specifikt test.
Hur mycket kostar ett test?
Kostnaden för själva skrivningstilfället återfinns i vår prislista. Notera att Insuresecavgift eller certifieringskostnader tillkommer samt att en administrativ avgift tillkommer i förekommande fall om ej licens/certifikat innehas. https://www.insuresec.se/avgifter-fakturering
Jag behöver extra tid pga. dyslexi eller andra funktionshinder.
Den som har funktionsnedsättning genomför kunskapstestet i stort sett som alla andra. Vid dokumenterade läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi, eller synnedsättning kan längre tid beviljas med stöd av intyg eller professionellt utlåtande. Läs mer här: https://www.insuresec.se/villkor-regler
Var avlägger man test?
För grundläggande test finner du närmare information om din inbokade testtid via Mina sidor på insuresec.se. Uppföljande kunskapstest genomförs digitalt via Mina sidor.
Fråga om testresultat samt innehållet i testerna
Testresultatet för avlagda test återfinns efter inloggning med den användare som försäkringsdistributören tilldelats av InsureSec.

För att säkerställa testernas integritet och att alla som avlägger test gör detta på lika villkor är det inte möjligt för InsureSec att tillhandahålla information om testernas faktiska innehåll så som testfrågor samt svar på testfrågor. Det är därför inte möjligt att efter avlagt test få information om annat än själva testresultatet.

För det fall en försäkringsdistributör som avlagt test har synpunkter på testets faktiska innehåll kan försäkringsdistributören sända ett e-postmeddelande till kunskap@insuresec.se med en beskrivning av synpunkterna så tar InsureSec med sig dessa synpunkter i InsureSec:s framtida arbete med testfrågorna.
Hur vet jag att de frågor som förekommer i testerna är korrekta? / Hur vet jag att kunskapskraven som ligger till grund för testerna är korrekta?
InsureSec:s kunskapskrav granskas varje år av en kommitté med experter och representanter från branschen för att säkerställa att frågorna och kunskapskraven är korrekta och mäter relevanta kunskaper hos förmedlarna. InsureSec har även uppställt rutiner för granskning och kontroll av frågor och kunskapskrav som säkerställer att de kunskapskrav och frågor som förekommer på våra tester är korrekta. Om en försäkringsdistributör upplever att en fråga är otydlig kan de meddela InsureSec detta per e-post så tar InsureSec med det i framtida arbete med testfrågorna. Se mer om processen på följande sida: https://www.insuresec.se/kommitten-for-kunskapsstandard
Hur många gånger kan jag skriva testet?
Vid skrivning av grundläggande kunskapstest med underkänt resultat är det möjligt att boka ett nytt grundläggande test utan iakttagande av någon karenstid. Notera att endast ett grundläggande test kan skrivas varje dag dvs. det är inte möjligt att skriva test både på förmiddagen och eftermiddagen samma dag. Det finns ingen begränsning för hur många gånger ett grundläggande kunskapstest kan skrivas under ett kunskapsår. Observera att varje skrivningstillfälle debiteras enligt gällande prislista.

Vid skrivning av uppföljande kunskapstest med underkänt resultat inträder en karenstid på tre dagar. Det innebär att det är möjligt att skriva ett nytt uppföljande kunskapstest när tre dagar har passerat sedan det senaste testtillfället. Det finns ingen begränsning för hur många gånger ett uppföljande kunskapstest kan skrivas under ett kunskapsår. Observera att varje skrivningstillfälle debiteras enligt gällande prislista.

Kunskapsåret - Utbildningar


Var hittar jag utbildningsmaterial?
InsureSec tillhandahåller inget utbildningsmaterial och rekommenderar inget särskilt utbildningsinstitut. På vår hemsida kan du se vilka utbildningsinstitut som meddelat oss att de tillhandahåller förberedande utbildningar inför något av våra test.
https://www.insuresec.se/externa-utbildningsleverantorer
När finns utbildningsmaterial?
InsureSec tillhandahåller inget utbildningsmaterial och har därför ingen information avseende tidsaspekter eller annan information som gäller för olika utbildningsinstitut. Vi ber dig därför kontakta den som tillhandahåller utbildningen.
https://www.insuresec.se/externa-utbildningsleverantorer

Kunskapsåret - Viktning


Jag vill veta mina individuella svar på frågorna.
För att säkerställa testernas integritet och att alla som avlägger test gör detta på lika villkor är det inte möjligt för InsureSec att tillhandahålla information om testernas faktiska innehåll så som försäkringsdistributörens svar på frågorna. Det är därför inte möjligt att efter avlagt test få information om annat än själva testresultatet.
Jag vill veta vad andra fått på testet?
För att säkerställa den personliga integriteten kan varje försäkringsdistributör endast se sina egna testresultat. För att säkerställa testernas integritet och att alla som avlägger test gör detta på lika villkor är det inte möjligt för InsureSec att tillhandahålla information om testernas faktiska innehåll så som testfrågor samt svar på testfrågor. Det är därför inte möjligt att efter avlagt test få information om annat än själva testresultatet för individen själv.
Vad kan jag göra för att förbättra mina resultat på testet?
Den viktigaste förberedelsen en försäkringsdistributör kan göra inför ett test är att läsa kunskapskraven för det test som ska avläggas. Kunskapskraven anger i detalj vilka kunskaper en försäkringsdistributör bör besitta för att inneha licens hos InsureSec. Det kan förbättra resultatet om individen genomför en förberedande utbildning hos någon av de utbildningsinstitut som tillhandahåller sådana. Det kan hjälpa att i samråd med utbildningsinstitutet undersöka vilka delar av utbildningen som genomförts eller ej, samt vilka resultat eventuella diagnostiska test visat. Om test genomförts hos InsureSec med underkänt resultat sedan tidigare kan det detaljerade testresultatet ge indikationer på vilka områden som individen behöver förbättra. I övrigt rekommenderar InsureSec att man, i den mån man har möjlighet, tar god tid på sig inför test, lägger fokus på att läsa frågorna noggrant, samt har i åtanke att flervalsfrågor ska besvaras med intentionen att korrekt svarsalternativ är det alternativ som stämmer bäst.
Hur fungerar frågornas struktur och hur ska jag tolka alternativen?
För grundläggande kunskapstest som avläggs i sal har frågorna följande struktur:

”Vilket av följande alternativ om [ämne] stämmer bäst?”
Frågan följs sedan av fyra olika svarsalternativ. När frågan besvaras ska det svarsalternativ som är mest rätt anges.

För uppföljande kunskapstest som avläggs online är frågorna i testet uppbyggda med en fallbeskrivning med tillhörande påståenden. En fallbeskrivning består av en längre text som följs av ett antal påståenden. Testdeltagaren ska avgöra vilka påståenden som är sanna eller falska. Både fallbeskrivningarna och påståenden slumpas fram vilket minskar sannolikheten att två testdeltagare kan få en identisk kombination av fallbeskrivning och tillhörande påståenden.

Rapportering - Målmarknad


Måste jag rapportera även om mitt företag ingår i en förmedlarorganisation?
Ja, alla företag som har individuella avtal med InsureSec måste rapportera.
Behöver förmedlarföretag som enbart arbetar med sakförsäkring besvara målmarknadsrapporteringen?
Ja, rapporteringsskyldigheten gäller både liv- och sakförsäkringsförmedlare.
Det kan finnas skillnader mellan hur olika försäkringsbolag tolkat lagens krav på att fastställa målmarknad (se 4 kap. 7 § LFD). Vissa företag kan ha tolkat lagen så att målmarknad bara anges för nya eller väsentligen ändrade produkter. Därför har inte alla försäkringsbolag ännu angivit målmarknad för alla sina produkter. Du kan i enkäten ange om försäkringsbolaget fastställt målmarknad eller inte. Om målmarknad inte är fastställd får du inga följdfrågor. Mer information finner du i stycket Intern process för produktgodkännande. 4 kap. 7 § LFD samt om produkttillsyn och krav på styrning. Artikel 25 Försäkringsdistributionsdirektivet.
Hur ska jag fylla i rapporten om företaget inte förmedlat någon försäkring under angiven tidsperiod?
Om inga försäkringar förmedlats under perioden ska det anges vilka försäkrings- eller produktbolag som ni har kod hos eller har avtal med. Detta gäller även om ert tillstånd endast avser upphandling av försäkring till exempelvis en medlemsgrupp. Därefter anges i respektive målmarknadskontroll att inga försäkringar förmedlats under perioden.
Om företaget inte alls förmedlar försäkringar bör ni överväga att avstå ert tillstånd (se 9 kap. 7 § LFD) och anmäla detta till Finansinspektionen.
Ska samtliga bolag vars produkter jag distribuerat anges?
Nej. Du behöver bara rapportera till de bolag som du förmedlat ifrån under angiven rapporteringsperiod, det vill säga under föregående år. Om du inte distribuerat några försäkringar under denna period ska du dock ange alla försäkrings-/produktbolag som du har kod hos eller avtal med. Ange därefter att inga försäkringar distribuerats under perioden.
Behöver distribution från utländska försäkringsgivare rapporteras? Om ja, kommer enkäten att finnas tillgänglig på engelska?
Nej. Utländska försäkringsbolag som inte har svensk filial i Sverige behöver inte rapporteras via InsureSec. Det finns för närvarande inte några planer på att översätta enkäten till engelska.
Vad anses vara en personskadeförsäkring eller personriskförsäkring?
Med personskadeförsäkring avses skadeförsäkringsklasserna 1. Olycksfall och 2. Sjukdom samt livförsäkringsklassen IV. Sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Se även 2 kap. 11–12 §§ FRL.

Rapportering - Regelefterlevnadskontroll


Vad är undersökningens syfte?
Syftet med den årliga Regelefterlevnadskontrollen (Reko) är att ge InsureSec en samlad bild av verksamhet och regelefterlevnad hos de till InsureSec anslutna företagen. Utifrån kontrollen kan InsureSec bedöma var det finns förbättringsmöjligheter i de anslutna företagens regelefterlevnad. Syftet är också att öka företagens medvetenhet om de regler och krav som ställs på verksamheten. Reko utgör slutligen ett underlag för InsureSec's individuella riskbaserade uppföljningar av de anslutna företagen.

InsureSec's målsättning med kontrollen är att de ska vara riskbaserad och på så sätt fokusera främst på för försäkringsförmedlare väsentliga och aktuella riskområden.
Måste mitt företag besvara InsureSecs rapporteringar?
Regelverkskontrollen är obligatorisk för alla företag som ingått avtal med InsureSec. Enligt regelverket punkt 4.7 är företaget skyldigt att på InsureSec's begäran lämna den information InsureSec begär och behöver för kontroll av Företagets lämplighet och efterlevnad av InsureSec's avtal och regelverk.
Vem på företaget bör svara på enkäten?
Regelverkskontrollen lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är VD eller funktion för regelefterlevnad, eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt InsureSec's regelverk.
Hur behandlas personuppgifter?
Inga personuppgifter behöver lämnas i InsureSec's kontroll. I det fall rådgivningsdokumentation efterfrågas ska de uppladdade dokumentationerna vara anonymiserade så att kunden inte kan identifieras.
Hur använder InsureSec informationen?
Efter att rapporteringsperioden är slut och datainsamlingen är genomförd påbörjas ett arbete där data bearbetas och analyseras. Dataintaget används som underlag för Reko Analys och för att få en överblick i vad branschen i stort har för trender.
Dataintaget utgör även ett underlag för InsureSec's individuella riskbaserade uppföljningar av de anslutna företagen.
Vad händer om jag inte svarar på rapporterna inom utsatt tid?
Alla företag har cirka 8 veckor på sig att besvara Regelverkskontrollen. Påminnelser går ut till de företag som inte påbörjat besvara enkäten.
Att inte besvara inom utsatt tid kan bryta mot det avtal Företaget ingått med InsureSec. Att bryta mot Regelverket kan i sin tur leda till att företaget inaktiveras eller anmäls till Disciplinnämnden. I det senare fallet kan Disciplinnämnden besluta om disciplinär åtgärd om företaget inte besvarar InsureSec's frågor.
Min verksamhet har upphört under året, ska jag ändå rapportera?
Regelverkskontrollen avser föregående verksamhetsår. Den del av året som företaget har bedrivit försäkringsdistribution ska rapporteras för.

Branchreglering - Ansökan om licens och lämplighetsprövning


Hur vet jag vilken licens som jag ska ansöka om?
InsureSec tillhandahåller tester och licenser som motsvarar dina tillstånd hos Finansinspektionen. Du behöver därför kontrollera att de licenser du ska ansöka om hos InsureSec motsvarar dina tillstånd hos Finansinspektionen. Här kan du se vilka tillstånd du omfattas av https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/
Jag har skrivit ett godkänt test, varför får jag inte min licens?
Du måste själv ansöka om licens när du uppfyller grundkraven för att inneha licens, därefter gör InsureSec en bedömning av din ansökan. Det framgår på din sida var i ansökningsprocessen du befinner dig och om det behövs något innan du kan lämna din ansökan.
Vad är tillräcklig praktisk erfarenhet och kompetens?
Som huvudregel gäller att den som ska förmedla försäkringar som sin huvudsakliga yrkesverksamhet under en sammanlagd tid om minst 2 år under de senaste 5 åren bör ha arbetat med sådana arbetsuppgifter under kvalificerad handledning hos en försäkringsförmedlare eller med likvärdiga arbetsuppgifter för ett försäkringsföretag.
Vad är grundkraven för att erhålla licens?
Enligt InsureSecs Regelverk punkt 2 behöver förmedlaren uppfylla vissa krav för att erhålla licens. Dessa är:

a) Att den sökande omfattas av Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling eller agerar som anknuten försäkringsförmedlare,

b) att den sökande har accepterat att vara bunden av avtal med InsureSec,

c) att den sökande av InsureSec bedöms inneha lämplig kunskap, kompetens och erfarenhet,

d) att den sökande av InsureSec bedöms vara lämplig att ingå i Förmedlarregistret, och
e) att den sökande erhållit godkänt resultat på det eller de kunskapstest som InsureSec kräver i enlighet med de vid var tid gällande kunskapskrav som fastställts av InsureSec
Vad är skillnaden mellan en licens och ett certifikat?
De individer som omfattas ett tillstånd för försäkringsförmedling ska ansöka om licens efter ett godkänt testresultat. Den som innehar en licens ingår avtal med InsureSec om branschreglering. Licensierade ingår avtal med InsureSec om att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistributionssed. Till avtalet hör också ett särskilt regelverk som ska följas. Därför innebär licensiering ett stärkt konsumentskydd och är en kvalitetsstämpel för förmedlare och förmedlarföretag. Alla personer som inte omfattas av ett tillstånd för försäkringsförmedling kan ansöka om certifikat. De som har certifikat omfattas inte av InsureSecs branschreglering. Certifikat är enbart ett kunskapsbevis men kan utgöra en grund för licens efter ansökan och prövning.
Jag ska anställa en ny förmedlare och hen kommer från en bank. Kan personen tillgodogöra sig sin erfarenhet på banken avseende InsureSec krav på erfarenhet och kompetens?
Det är helt beroende på vad personen i fråga hade för arbetsuppgifter på sin tidigare arbetsplats. Arbetade personen med förmedling av försäkring och rådgivning till kunder avseende försäkringslösningar så kan personen tillgodogöra sig den erfarenheten vid ansökan om licens hos InsureSec. Som huvudregel gäller att den som ska förmedla försäkringar som sin huvudsakliga yrkesverksamhet under en sammanlagd tid om minst 2 år under de senaste 5 åren bör ha arbetat med sådana arbetsuppgifter under kvalificerad handledning hos en försäkringsförmedlare eller med likvärdiga arbetsuppgifter för ett försäkringsföretag. Du som arbetsgivare måste ta reda på om den nyanställda behöver gå sida vid sida med en handledare en viss tid på företaget innan kravet om erfarenhet och kompetens kan anses vara uppfyllt. Det som avgör om personen uppfyller kravet är också komplexiteten av de produkter som personen ska jobba med i sin nya anställning.
När förfaller min licens?
En licens förfaller när det gått tre kunskapsår sedan du sist avlagt ett grundläggande eller uppföljande kunskapstest. En licens blir inaktiverad när kunskapsåret utgått utan att du avlagt uppföljande kunskapstest. InsureSecs kunskapsår löper mellan den första mars till sista februari varje år.
Varför kan jag inte ansöka om licens?
Det framgår på din sida var i ansökningsprocessen du befinner dig och om det behövs något innan du kan ansöka om licens.

Branchreglering - Ansökan till rådgivarregistret (företag)


Jag har ansökt om anslutning till rådgivarregistret, varför syns inte mitt företag i registret?
InsureSecs Regelverk ställer krav på att minst 75% av de anställda förmedlarna är licensierade. Vid en ansökan om anslutning till rådgivarregistret görs alltid en lämplighetsprövning på företaget.

Branchreglering - Registerutdrag


Vad är ett registerutdrag?
Ett registerutdrag visar huruvida du eller ditt företag har ett pågående ärende hos InsureSec eller ett pågående eller avslutat ärende hos Disciplinnämnden. Utdraget kan användas till exempel vid ansökan om nytt arbete eller vid anslutning till branschorganisationer.
Vad visar ett registerutdrag för privatpersoner?

 • Aktuella roller

 • Datum för accepterat förmedlaravtal

 • Lämplighetsbedömning

 • Bedömd kunskap, kompetens och erfarenhet

 • Licensstatus och inriktning

 • Årtal för godkänt grundläggande kunskapstest och senast uppföljande kunskapstest

 • Förekommer i pågående ärenden hos InsureSec

 • Förekommer i pågående eller avslutade ärenden hos Disciplinnämnden

Vad visar ett registerutdrag för företag?

 • Datum för ingånget företagsavtal med InsureSec

 • Ansluten till InsureSecs Rådgivarregister

 • Förekommer i pågående ärenden hos InsureSec

 • Förekommer i pågående eller avslutade ärenden hos Disciplinnämnden

Vad kostar ett registerutdrag?
Ett registerutdrag kostar 500 kr exkl moms per beställning.
Hur beställer jag ett registerutdrag?
Du går in på din användarsida och beställer via knappen "Beställ registerutdrag", är du huvudföreträdare för ett företag och avser att beställa för företaget så gör du detta via företagets användarsida.
Kan ni skicka registerutdrag till min arbetgivare eller Fullmaktskollen?
Nej, registerutdrag laddas upp på användarens/företagets sida hos InsureSec.
Hur lång tid tar det innan jag har tillgång till registerutdrag?
Det är upp till två veckors handläggningstid för att få sitt registerutdrag efter att man har lagt sin beställning.

Branchreglering - Utredningsärenden


Hur länge innan jag kan ansöka igen efter en uteslutning från Disciplinnämnden?
Som huvudregel gäller att tre år ska ha förflutit innan InsureSec accepterar en ny ansökan om licens, men InsureSecs bedömning är individuell och beslut om huruvida InsureSec vid var tid kan godkänna den sökandes ansökan om licens prövas alltid i en fördjupad lämplighetsprövning. Dvs. även om en individ ansöker om licens innebär det inte per automatik att InsureSec beviljar denna när tre åt förflutit. InsureSec har möjlighet att begära ett uttalande ifrån Disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan i detta uttalande meddela hur lång tid som personen inte kan anses lämplig att ansöka om licens från InsureSec, i deras mening.
Hur lång tid tar en utredning?
Hur lång tid ett utredningsärende tar är helt individuellt. Större eller mer komplexa utredningar tar längre tid eftersom InsureSec måste göra en djupare undersökning av exempelvis dokumentationer och annat utredningsmaterial som framkommit. Ärenden av mindre komplex natur har kortare ledtider.
Hur lång tid tar en fördjupad lämplighetsprövning?
Handläggningstiden för en grundläggande lämplighetsprövning är upp till två veckor. Vid en fördjupad lämplighetsprövning kan tiden förlängas beroende på ärendets natur och skälet till varför den fördjupade lämplighetsprövningen startades.
Kan InsureSec dra in min licens om jag inte följer Regelverket?
InsureSec kan inaktivera en licens om det framgår att en licensinnehavare misstänks ha brutit mot Regelverket eller i väntan på en dom. Beslut i disciplinärenden fattas av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution. Om InsureSec får reda på att en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsförmedlarföretag misstänks ha brutit mot Regelverket undersöker InsureSec händelsen. Om misstanken kvarstår anmäler InsureSec detta till Disciplinnämnden som fattar beslut i disciplinfrågor. Det är endast Disciplinnämnden som kan utesluta förmedlare/förmedlarföretag ur InsureSec. InsureSec kan dock inaktivera en användare som inte uppfyller grundkraven för licens (ex. vis. inte betalar avgifter eller inte längre omfattas av tillstånd).
Kan jag som kund få tillbaka mina pengar om jag anmäler förmedlaren, till InsureSec, för vårdslös rådgivning?
Varken InsureSec eller Disciplinnämnden för försäkringsdistribution kan ställa krav på ett företag eller en förmedlare att ersättning ska betalas ut för vårdslös rådgivning. Anser en kund eller en konsument att den rådgivningen som erhållits har varit vårdslös kan man skicka in en anmälan till InsureSec som kan starta en undersökning av ärendet. Om InsureSec anser att ärendet av sådan allvarlig art kan InsureSec anmäla ärendet till Disciplinnämnden förförsäkringsdistribution. Beslutar Disciplinnämnden om en disciplinär åtgärd kan beslutet användas som bevisning i ett tvistemål av den som så önskar.