Kunskapstester

InsureSec erbjuder kunskapstester för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution. Kunskapstesterna finns med inriktning mot liv-, person- och sakskadeförsäkring.

Kunskapskraven för försäkringsförmedlare och anställda på försäkringsbolag är gemensamma oavsett vilken typ av arbetsgivare man har. På så vis bidrar vi till att skapa en gemensam kunskapsstandard för försäkringsförmedlare och försäkringsdistributörer.

Licens Certifikat Behörighetstest Kunskapsuppdatering

Licens för försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare som beviljats registrering hos InsureSec och får godkänt resultat på kunskapstest erhåller licens. Vid brott mot InsureSecs regelverk kan licensen återkallas.

Om försäkringsförmedlaren börjar arbeta på t.ex. ett försäkringsbolag kan dennes licens omvandlas till ett certifikat, och vice versa.

Licenstest kan genomföras innan InsureSec beviljat registrering för förmedlaren, t.ex. under den blivande försäkringsförmedlarens utbildning.

Certifiering av försäkringsdistributörer

Anställda på försäkringsbolag, bank etc. kan genomföra InsureSecs kunskapstester utan att omfattas av InsureSecs regelverk.

För certifiering ställs samma omfattande kunskapskrav som för licens. Om försäkringsdistributören börjar arbeta som försäkringsförmedlare kan dennes certifikat omvandlas till en licens, och vice versa.

Behörighetstest för försäkringsdistributörer

Behörighetstest riktar sig till anställda som inte i huvudsak arbetar med rådgivning eller distribution av försäkring. Behörighetstester finns med inriktning mot bland annat riskförsäkringar, såsom betalskydds- (PPI) och objektsförsäkring eller trafikförsäkring och försäkringsassistenter- och informatörer.

Vi kan också skräddarsy ett behörighetstest utifrån befintliga kunskapskrav så att det bättre passar en särskild personalgrupp.

Läs mer om behörighetstest

Inriktningar

Livförsäkring

InsureSec erbjuder kunskapstester för försäkringsförmedlare och -distributörer som arbetar med livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar.

Se kunskapskrav

Investeringsbaserade försäkringsprodukter (Avancerad rådgivning)

InsureSec erbjuder kunskapstester för förmedlare och distributörer som utöver livförsäkringar även distribuerar försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar (depåförsäkring). Exempel på investeringsbaserade försäkringsprodukter är aktier, obligationer och övriga finansiella instrument.

Se kunskapskrav

Personförsäkring (sjuk- och olycksfall)

InsureSec erbjuder kunskapstester för försäkringsförmedlare och -distributörer som arbetar med personskadeförsäkringar. Personskadeförsäkringar är olycksfallsförsäkringar (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) och sjukförsäkringar.

Se kunskapskrav

Skadeförsäkring

InsureSec erbjuder kunskapstester för försäkringsförmedlare och -distributörer som arbetar med skadeförsäkringar, till exempel företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, sjötransportförsäkringar, men även volymprodukter som hemförsäkringar etc.

Generalist. Som standard testas kunskaper om produkter från flera olika försäkringsklasser.

Se kunskapskrav

Specialist. Den som enbart arbetar med produkter från maximalt en grupperad försäkringsklass kan genomföra ett kunskapstest som inte innehåller några frågor om försäkringsprodukter. Ett sådant reducerat test måste kompletteras med utbildningsintyg som styrker kunskap om berörda försäkringsprodukter. Intyget måste vara utgivet av ett etablerat utbildningsinstitut eller fristående utbildare. Specialiseringen ska styrkas med överensstämmande tillstånd från Finansinspektionen (försäkringsförmedlare).

Se kunskapskrav

Kunskapsuppdatering

För att säkerställa att varje licens och certifikat som utgivits av InsureSec motsvarar aktuella kunskaper kallar InsureSec varje år till kunskapsuppdatering. En kunskapsuppdatering omfattar nya eller uppdaterade kunskapskrav och utveckling av god försäkringsdistributionssed. Den är tillräckligt omfattande för att säkerställa att den som testas har tillgodogjort sig minst 15 timmars utbildning.

Du kan enkelt se vilket år som en persons kunskaper senast verifierades genom att kontrollera årtalet som visas efter licensen eller certifikatet.

Se kunskapskrav