StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Nyhetsbrev november 2021
Publicerad 2021-11-16

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om InsureSecs verksamhet, samt informera om kunskapstester, uppdaterade avtal och regelverk, och ny prislista inför 2022.

InsureSec - branschgemensam självreglering med branschgemensamma krav

Licens eller certifikat är ett bevis på att den rådgivare som kunder anlitar har aktuell kunskap inom sitt område och därför kan bistå med goda råd om försäkringsskydd, så att kunder kan göra välgrundade val och trygga investeringar, det blir en stark och för branschen enhetlig kvalitetsstämpel.

Genom licens från InsureSec kan försäkringsförmedlare påvisa inför Finansinspektionen att de har den kunskap och kompetens som behövs för att utföra sitt arbete, samtidigt som branschen genom Disciplinnämnden etablerat självreglering i de fall en licens återkallas vid överträdelser av lagar, regler och god försäkringsdistributionssed.

Förmedlarbolagen och försäkringsbolagen använder därutöver InsureSec som ett led i den lagstadgade målmarknadsrapporteringen. Fullmaktskollen förlitar sig på InsureSec när nya förmedlarföretag ansluter sig till deras tjänster för digital fullmaktshantering. Med det sagt så har InsureSec etablerat sig som en funktion med hög trovärdighet för att vi i Sverige ska kunna bibehålla kundens rätt att välja hur denna vill finansiera sin rådgivning och bidra till ett högt förtroende från det allmänna.

Uppdraget som vi har baseras på grunden att ni som verkar i branschen vill delta och önskar att uppdraget utförs. Utan ert deltagande kan självregleringen vare sig fungera eller öka förtroendet för branschen som helhet.

InsureSec ansvarar i huvuddrag för:

 • Branschreglering som består av
  • lämplighetsprövningar vid ansökan om anslutning, 
  • regelefterlevnadskontroller, där tex uppföljning av målmarknad, vägledningar som branschen har tagit fram och AML kontroll mm, görs på ett ställe 
  • beslut i disciplinärenden som fattas av Disciplinnämnden för Försäkringsdistribution (ordförande är Johnny Herre, justitieråd)
 • Rådgivarregistret där information ges om en rådgivare är licensierad eller certifierad – bra kundskydd  
 • Förmedlarbevakning, notifieringstjänst och personaladministration via administrationsverktyget global – uppföljning som meddelas en gång per vecka via e-post. 
 • Beställning av ärendeutdrag, ärendeutdrag visar antal pågående och avslutade ärenden i InsureSecs och Disciplinnämndens diarium för utredningar.
 • Testverksamhet - kunskapstester för försäkringsdistribution, investeringsrådgivning, ledningsfunktioner, behörighetsrest för anställda som inte har rådgivande roll.

Genom att de kunskapstester som vi erbjuder grundar sig på Finansinspektionens tillstånd tillser vi att det är tydligt för både myndigheter och kunder att rådgivare har den kompetens som behövs för att utföra sitt arbete.

För att vi ska kunna garantera rådgivares kunskaper tillser vi att testerna är utförda på ett säkert sätt och att de håller en god kvalitét. Våra frågor undersöks kvalitativt med fokus på innehåll, formulering, språk och form vid beställning samt löpande under året. Därtill har vi flertalet arbetsgrupper i Kommittén för kunskapsstandard som hjälper oss att kontrollera att både kunskapskraven och frågorna är aktuella och korrekta, samt att de ligger på en bra nivå i relation till målgruppens behov. Våra kunskapskrav publiceras alltid på vår hemsida så att alla kan ta del av dessa.

Nyheter och ny prislista inför 2022

Kunskapstester 2022

I syfte att underlätta för de försäkringsdistributörer som innehar licens eller certifikat hos InsureSec kan du nu avlägga uppföljande kunskapstest under ett helt år, mellan mars månad det år som kunskapskravet träder i kraft och sista februari året efter (med undantag för sommar- och julstängt). Med en större flexibilitet hoppas vi kunna underlätta för dig att finna en tid som passar för att boka test.

Personskadeförsäkring

Från och med mars 2022 integreras kunskaper om personskadeförsäkring i testerna för livförsäkring respektive sakskadeförsäkring. Tilläggstestet Personskadeförsäkring utgår.

För de individer som skriver uppföljande kunskapstest med inriktning mot liv- eller skadeförsäkring (tidigare sakskadeförsäkring) hos InsureSec och som tidigare har skrivit kunskapstest med inriktning mot personskadeförsäkring så kommer det uppföljande kunskapstestet för år 2022 att innefatta alla områden som framgår av kunskapskraven förutom de delar av kunskapskraven som härrör från det tidigare tilläggstestet Personskadeförsäkring.

För de individer som skriver uppföljande kunskapstest med inriktning mot liv- eller skadeförsäkring (tidigare sakskadeförsäkring) hos InsureSec och som inte tidigare har skrivit kunskapstest med inriktning mot personskadeförsäkring kommer samtliga områden i kunskapskraven för liv- och skadeförsäkring att ingå i det uppföljande kunskapstestet för år 2022.

Se kunskapskraven för uppföljande kunskapstest avseende liv- respektive skadeförsäkring för närmare information om vilka områden som ingår i uppföljande kunskapstester avseende dessa områden för år 2022.

Kunskapstest med inriktning mot ledningsfunktion

Tidigare ledningstest med inriktning liv- respektive sakförsäkring samt tillhörande kunskapskrav kommer 2022 ersättas av en ny samlad licens benämnd “Ledningsfunktion”. I samband med att licensen ledningsfunktion inrättas har nya kunskapskrav för denna licens upprättats där InsureSec tillsammans med Kommittén gjort en översyn av vilka krav som bör ställas på en person med ledande ställning i ett bolag och samlat dessa i vad som kommer att utgöra kunskapskraven för ledningslicens.

Företrädare för förmedlarbolag: InsureSec kommer från och med år 2022 införa ett krav på att företag som har accepterat att vara bunden av försäkringsförmedlarföretagsavtalet ska tillse att minst en person med ledande ställning i företaget innehar licens eller certifikat för ledningsfunktion hos InsureSec. Detta test behöver ha avlagts med godkänt resultat senast den 28 februari 2023.

Med ledande ställning avses ledningsfunktion i företaget, exempelvis VD, styrelseledamot, regelefterlevnadsansvarig eller dylikt. Beroende på de individuella förutsättningarna för den eller de individer som ansöker om licens beviljas vederbörande licens eller certifikat hos InsureSec efter avlagt test med godkänt resultat samt sedvanlig lämplighetsprövning. Företaget ska även tillse så att uppföljande kunskapstest genomförs. I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution finns ett särskilt krav på att någon i ledningen ska ha tillräcklig kunskap och kompetens om regelverken som styr verksamheten, genom denna modell blir det enklare att uppfylla det kravet.

InsureSec kommer även att under tidsperioden mars 2022- till sista februari 2023 att erbjuda möjligheten att skriva ett påbyggnadstest för Ledningsfunktion. Påbyggnadstest Ledningsfunktion kan skrivas av individer som har avlagt kunskapstest med inriktning mot liv- eller sakskadeförsäkring med godkänt resultat. Övriga individer med ledande ställning i sitt företag som inte redan innehar en licens eller ett certifikat hos InsureSec kan i stället avlägga grundtest för Ledningsfunktion.

Gå till InsureSecs gällande kunskapskrav

 

Förändringar av InsureSecs regelverk för försäkringsförmedlare och försäkringsförmedlarföretag och avtal från och med 1 januari 2022.

I syfte att säkerställa att InsureSecs verksamhet även fortsättningsvis utgör en garant för att den försäkringsdistribution som bedrivs i Sverige är sund och riktig behöver avtal och regelverket, som utgör grunden för branschregleringsverksamheten, kontinuerligt uppdateras för att spegla denna utveckling. InsureSecs styrelse har beslutat om ändringar i InsureSecs avtal och regelverk.

Investeringsrådgivning är ett område som gradvis blivit mer tongivande i InsureSecs verksamhet vilket är varför Regelverket uppdateras inför 2022 i relevanta delar så att det klart framgår att även investeringsrådgivare omfattas av regelverket. Därtill har ett antal förändringar gjorts i förmedlar- och företagsavtalet vad gäller ändringar av avtalen samt uppsägningstid. Syftet med förändringarna är att göra det tydligare för försäkringsdistributörer och försäkringsförmedlingsbolagen hur InsureSecs processer är utformade, vilka krav som ställs på licensierade och certifierade förmedlare och företag, samt vilka som omfattas av de krav som avtal och regelverk ställer.

Ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2022.

Förändringarna i korthet:

 • Ändring av terminologi avseende Förmedlarregistret som numera heter Rådgivarregistret
 • Införande av begreppet ”Investeringsrådgivare” med tillhörande definition för att klargöra att även investeringsrådgivare omfattas av regelverket.
 • Definition av begreppet ”Försäkringsdistributör” för att klargöra vilka som omfattas av regelverket.
 • Ett förtydligande av vad företagets åtaganden innebär har gjorts samt att dessa åtaganden även gäller för anställda investeringsrådgivare.
 • En bestämmelse har införts som stadgar att företaget ska tillse så att minst en person med ledande ställning i företaget innehar licens eller certifikat för ledningsfunktion hos InsureSec.
 • Med anledning av önskemål från förmedlarföretag och förmedlarorganisationer om ett förtydligande av InsureSecs anmälningsprocess har ändringar i regelverket gjorts avseende exempelvis vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan samt vilka företeelser eller ageranden beträffande företagets anställda eller anknutna försäkringsförmedlare som ska anmälas till InsureSec.
 • Förtydligande angående vad som gäller beträffande inaktivering av licens samt vad en inaktivering av licens rent praktiskt innebär för en förmedlare.
 • Förtydligande av vad som gäller vid uppföljande kunskapstest, hur dessa avläggs samt vad som händer om uppföljande kunskapstest inte avläggs i tid.
 • Beslut om förändringar i regelverket tillkännages på InsureSecs hemsida.

Gå till InsureSecs avtal & regelverk

 

Ny prislista inför 2022

För att kunna upprätthålla alla tjänster med hög kvalitet så har prislistan setts över och prisjusteringar har fått göras för försäkringsförmedlare, -distributörer och aspiranter.

 

Nytt pris: Årsavgift licensierad: 5 500 SEK

Per individuell försäkringsförmedlare och år. Debiteras vid godkänd ansökan om licens och därefter per nytt kalenderår. Samma avgift oavsett antal licenser.

 

Nytt pris: Årsavgift certifierad (som ej omfattas av avtal): 5 500 SEK

Per individuell person och år. Debiteras vid godkänd ansökan om certifikat och därefter per nytt kalenderår. Samma avgift oavsett antal certifikat.

 

Nytt pris: Skrivningsavgift: 1 750 SEK

Per person och testtillfälle. Avbokning debiteras enligt gällande regler för testdeltagande.

För privat testtillfälle är minsta debitering 10 personer.

 

För alla avgifter tillkommer moms 25 %.

Övriga priser och avgifter är oförändrade inför 2022.

 

 

Du är välkommen att höra av dig till InsureSec om du har några frågor.

 

Varma hälsningar,

Jenny Nilsson med kollegor