StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Nu öppnar årets Regelefterlevnadskontroll 2023
Publicerad 2023-03-16

Nu öppnar rapporteringsperioden för Regelverkskontrollen avseende verksamhetsår 2022.

Syftet med den årliga Regelefterlevnadskontrollen (Reko) är att ge InsureSec en samlad bild av verksamhet och regelefterlevnad hos de till InsureSec anslutna företagen. Utifrån kontrollen kan InsureSec bedöma var det finns förbättringsmöjligheter i de anslutna företagens regelefterlevnad. Syftet är också att öka företagens medvetenhet om de regler och krav som ställs på verksamheten. Reko utgör slutligen ett underlag för InsureSec's individuella riskbaserade uppföljningar av de anslutna företagen.

InsureSec's målsättning med kontrollen är att den ska vara riskbaserad och på så sätt fokusera främst på för försäkringsförmedlare väsentliga och aktuella riskområden.

Årets kontroll fokuserar på flytt av tjänstepensionskapital.

Ni kan läsa mer om kontrollen och vanliga frågor och svar här.

Rapporterna lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är VD eller funktion för regelefterlevnad, eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt InsureSecs regelverk.

InsureSec's Reko ska besvaras och skickas in senast 19 maj 2023.

Frågor om enkäten eller rapporteringarnas innehåll skickas till rapportering@insuresec.se

Vänliga hälsningar
InsureSec AB

Handlar om: Rapportering