StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Rapportering

Allmänt om rapportering

Alla företag som omfattas av InsureSecs branschreglering ska årligen rapportera sin regelefterlevnad till InsureSec. Under en gemensam rapporteringsperiod samlas tre typer av rapporter in som samtliga avser föregående verksamhetsår.
Målmarknadskontroll

Regelefterlevnadskontroll

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML)

Frågor som rör AML besvaras endast av livförmedlarföretag och ligger under en egen sektion i Regelefterlevnadskontrollen för förmedlarföretag med tillstånd för livförmedling.

Processbild.jpg

Informationsblad Målmarknad och AML