StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Rapporteringsprocess


 1. Framtagande av frågor

  Framtagandet av vilka frågor som ska ingå i de olika rapporterna är ett pågående arbete under året där utgångspunkten är föregående års frågor, omvärldsbevakning, lagstiftningsförändringar och dialog med myndigheter och lagstiftare.

  För AML- respektive Målmarknadsrapporten har InsureSec ett nära samarbete med försäkringsbolagen i form av arbetsgrupper som träffas två gånger per år. I processen säkerställs att frågorna och utformningen på rapporterna ses över och revideras vid behov.

  För Regelefterlevnadskontrollen bedriver InsureSec ett internt arbete som tillsammans med årets utredningar och testresultat ligger till grund för vilka frågor som ställs i nästkommande kontroll. InsureSec för en ständig dialog med Finansinspektionen och andra myndigheter som en del av vår omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen syftar till att utveckla relevant innehåll och besluta om vart fokus bör läggas för den kommande rapporteringsperioden. InsureSec kan därför inte garantera att de frågor som ställs i Regelefterlevnadskontrollen är samma från år till år.

 2. Rapporteringsperiod

  Rapporteringsperioden löper under två månader i början på varje år, vanligtvis mellan mitten på januari fram till mitten på mars. Huvudföreträdare för försäkringsförmedlarbolaget får ta del av rapporten via företagets Mina sidor och har under de två månaderna möjligheten att besvara frågorna. En påbörjad rapport kan alltså återupptas vid vilket tillfälle som helst så länge som rapporteringsperioden inte avslutats.

  Rapporterna lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är t.ex. VD, funktion för regelefterlevnad eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt InsureSecs regelverk.

 3. Analys

  Efter att rapporteringsperioden är slut och datainsamlingen är genomförd påbörjas ett arbete där data bearbetas och analyseras. Analysen görs dels på en holistisk nivå, för att hitta samband och mönster, dels på ett mer djupgående plan för att identifiera möjliga avvikelser. Dataintaget används som underlag internt för REKO Analys för att få en överblick i vad branschen i stort har för trender medan samma dataintag används internt i ”REKOmmenderad uppföljning”. Den ”REKOmmenderade uppföljningen” följer en trafikljusmodell där vissa svar eller kombinationer av svar ger InsureSec anledning att följa upp. Dataintaget ger också InsureSec en inblick i var det finns möjlig kunskapsbrist i branschen och ligger som grund till den årliga revideringen av kunskapskraven.

 4. Utskick av data

  Under rapporteringsperioden tar försäkringsbolagen del av en användarmanual som beskriver hur årets rapporter för AML-kontroll och Målmarknadskontroll är utformade, logiken bakom frågornas uppbyggnad och hur de ska tolkas. Efter rapporteringsperiodens slut sammanställs data och tillställs försäkringsbolagen via företagens sidor hos InsureSec. I anslutning till utskicket av data håller InsureSec ett uppföljningsmöte med försäkringsbolagen för att få återkoppling kring underlaget och besvara eventuella frågor som kan ha uppstått från förmedlarnas eller försäkringsbolagens håll.