StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Rapporteringsprocess


 1. Framtagande av frågor

  Inför Regelefterlevnadskontrollen (Reko) bedriver InsureSec ett internt arbete som tillsammans med årets utredningar och testresultat ligger till grund för vilka frågor som ställs i nästkommande kontroll. InsureSec för en ständig dialog med Finansinspektionen och andra relevanta parter som en del av vår omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen syftar till att utveckla relevant innehåll och besluta om vart fokus bör läggas för den kommande rapporteringsperioden.

  För AML- respektive Målmarknadsrapporten har InsureSec ett nära samarbete med försäkringsbolagen i form av arbetsgrupper som träffas två gånger per år. I processen säkerställs att frågorna och utformningen på rapporterna ses över och revideras vid behov.

 2. Rapporteringsperiod

  Rapporteringsperioden för respektive rapport pågår under cirka två månader i början på varje år. Huvudföreträdare för försäkringsförmedlarbolaget får ta del av rapporten via företagets Mina sidor och har under rapporteringsperioden möjligheten att besvara frågorna. En påbörjad rapport kan alltså återupptas vid vilket tillfälle som helst så länge som rapporteringsperioden inte avslutats.

  Rapporterna lämnas via företagets Mina sidor. Lämplig att rapportera är t.ex. VD, funktion för regelefterlevnad eller annan person på uppdrag av de förra. Att lämna rapporterna är obligatoriskt och följer av företagets skyldigheter enligt regelverk.

 3. Analys

  Efter att rapporteringsperioden är slut och datainsamlingen är genomförd påbörjas ett arbete där data bearbetas och analyseras. Dataintaget används som underlag för Reko Analys och för att få en överblick i vad branschen i stort har för trender.

  Dataintaget utgör även ett underlag för InsureSecs individuella riskbaserade uppföljningar av de anslutna företagen.

 4. Utskick av data

  Under rapporteringsperioden tar försäkringsbolagen del av en användarmanual som beskriver hur årets rapporter för AML-kontroll och Målmarknadskontroll är utformade, logiken bakom frågornas uppbyggnad och hur de ska tolkas. Efter rapporteringsperiodens slut sammanställs data och tillställs försäkringsbolagen via företagens sidor hos InsureSec. I anslutning till utskicket av data håller InsureSec ett uppföljningsmöte med försäkringsbolagen för att få återkoppling kring underlaget och besvara eventuella frågor.