StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Disciplinnämndens arbetsmodell


BEHANDLING AV ÄRENDET

När InsureSec anmäler ett ärende till Disciplinnämnden läser nämnden igenom anmälan för att se om den är komplett. Därefter skickas anmälan till den part som har blivit anmäld där denne bereds tillfälle att yttra sig över det som framkommer av anmälan. När nämnden bedömer att ärendet är färdigberett tas det upp på ett sammanträde där nämndens ledamöter deltar. På sammanträdet diskuterar nämnden ärendet samt bedömer om det inträffade innebär en överträdelse av lag, föreskrifter, god försäkringsdistributionssed samt andra relevanta bestämmelser. När nämnden har fattat ett beslut i ärendet kommuniceras beslutet till samtliga parter som berörs av beslutet.

BESLUT I ÄRENDET

Disciplinnämnden fattar beslut vid sammanträden. När beslut har fattats informeras de som berörs av beslutet (förmedlaren eller företaget och InsureSec).

InsureSec verkställer det beslut som Disciplinnämnden fattat, t.ex. ser till att försäkringsförmedlarens licens återkallas.

När Disciplinnämnden har fattat sitt beslut ska InsureSec publicera en avidentifierad version av beslutet på InsureSecs webbplats. InsureSec har också vissa befogenheter att dela Disciplinnämndens beslut med andra relevanta parter, t ex Finansinspektionen och andra branschrelevanta organisationer samt försäkringsbolag.

ERINRAN, VARNING ELLER UTESLUTNING?

Disciplinnämnden kan besluta om följande tre disciplinära åtgärder.

  • Erinran. En erinran tilldelas vid ringa åsidosättande av skyldigheter som följer av InsureSecs Regelverk.
  • Varning. En varning tilldelas vid åsidosättande av skyldigheter som följer av InsureSecs Regelverk.
  • Uteslutning. Vid ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som följer av InsureSecs Regelverk. En uteslutning kan även tilldelas vid upprepat åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket och som tidigare föranlett erinran eller varning.