StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Investeringsrådgivare


Licens

Licens med inriktning mot Investeringsrådgivning gäller för försäkringsförmedlare som också arbetar med investeringsrådgivning inom eller utanför ramen för en försäkring

Rådgivare (individer) som omfattas av tillstånd för försäkringsförmedling som ansöker om licens behöver förutom att ha avlagt licens- eller certifikatgrundande kunskapstest hos InsureSec också uppfylla vissa lämplighetskriterier som finns i InsureSecs Regelverk. För att ansöka om licens krävs också att rådgivaren omfattas av tillstånd för försäkringsförmedling. På Mina sidor finner användaren sin status och de åtgärder som individen behöver vidta innan ansökan kan beviljas.

Rådgivare som har licens hos InsureSec har valt att omfattas av InsureSecs branschreglering, ingått ett avtal med InsureSec och förbundit sig att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistributionssed. Till avtalet hör också ett särskilt regelverk som måste följas.

Personer vars licens uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir licensen inaktiverad och dold för allmänheten.


Certifikat

Certifikat med inriktning mot Investeringsrådgivning gäller för dig som arbetar med investeringsrådgivning men inte är försäkringsförmedlare

Rådgivare (individer) som inte omfattas av ett tillstånd för försäkringsförmedling och är anställda på ett företag med annat tillstånd (bank, värdepappersbolag, försäkringsbolag etc.) som ansöker om certifikat avlägger ett licens- eller certifikatgrundande kunskapstest hos InsureSec. På Mina sidor finner användaren sin status och de åtgärder som individen behöver vidta innan ansökan kan beviljas.

Personer vars certifikat uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir certifikatet inaktiverat och dolt för allmänheten.

Certifikatsinnehavare visas i Rådgivarregistret publikt.

Försäkringsföretag eller andra finansiella företag etc. som inte innehar tillstånd för försäkringsförmedling som erbjuder sina anställda att genomföra InsureSecs kunskapstester omfattas inte av InsureSecs Regelverk.