StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Olika typer av ärenden

InsureSec hanterar olika typer av ärenden för att kunna driva det branschreglerande arbetet. Alla InsureSecs ärenden hanterar försäkringsförmedlarens förhållande till InsureSecs avtal och Regelverk, och därmed uppfyllande av relevant lagstiftning och god sed.

Ärendetyper


Fördjupad lämplighetsprövning

En fördjupad lämplighetsprövning kan inledas när en förmedlare ansöker om licens första gången eller när licensen varit inaktiverad och behöver aktiveras på nytt. Grundläggande lämplighetsprövning görs alltid vid en ansökan om licens men en fördjupad lämplighetsprövning kan vara aktuell om individen t.ex. tidigare förekommit i en utredning av bland annat InsureSec, Disciplinnämnden eller en myndighet, eller för att bedöma om individen har tillräcklig kompetens och yrkeserfarenhet.

Rutinärende

Rutinärenden är sådana ärenden eller undersökningar som inte baseras på någon misstanke om regelbrott. Ett rutinärende kan istället handla om en allmän kartläggning eller vara en del av InsureSecs rutinmässiga undersökningar. Ett rutinärende kan leda till att InsureSec går vidare med ett undersökningsärende av försäkringsförmedlaren.

Undersökning

InsureSec kan inleda ett ärende för att undersöka om försäkringsförmedlaren agerat i strid med InsureSecs regelverk eller god försäkringsdistributionssed.

Vid uppföljning av svar på InsureSecs årliga Rapporteringsperiod kan InsureSec komma att inleda undersökningsärenden mot försäkringsförmedlarföretag eller försäkringsförmedlare för att kontrollera omständigheterna i företagens lämnade rapporter.

Anmälan

Om någon anser att en försäkringsförmedlare bryter mot InsureSecs regelverk eller mot god försäkringsdistributionssed kan en anmälan göras till InsureSec som utreder frågan. Den som anmäler ska vara berörd part t.ex. en kund, en annan försäkringsförmedlare som övertagit kund, ett försäkringsförmedlarföretag som övertagit kund, ett försäkringsbolag eller produktbolag. En anmälan kan efter kontroll av InsureSec antingen skickas direkt till Disciplinnämnden för försäkringsdistribution, avslås med möjlighet till omprövning, eller undersökas vidare om InsureSec behöver kontrollera omständigheter i anmälan.

Missnöjd med rådgivningen

Utredningsförfarande


INFORMATIONSINHÄMTNING

InsureSec ställer frågor och samlar in material för att skapa sig en bild av situationen. Detta kan ske genom att InsureSec gör ett platsbesök, bjuder in till möte eller genom en skriftlig begäran om information.

Förmedlaren eller företaget har 2-3 veckor på sig att svara på InsureSecs frågor och skicka in det material eller de redogörelser som efterfrågas.

BEDÖMNING

När InsureSec fått svar på sina frågor görs en bedömning av om försäkringsförmedlarens agerande utgör en överträdelse eller inte. Ofta leder den första materialinsamlingen till nya frågor som behöver besvaras innan InsureSec kan göra sin bedömning.

AVSLUTANDE PROMEMORIA ELLER ANMÄLAN

När InsureSec undersökt omständigheterna i ärendet så kan ärendet antingen avslutas utan vidare åtgärd eller med beslut om en uppföljande undersökning, eller så kan InsureSec begära att Disciplinnämnden ska pröva omständigheterna i ärendet och skicka en anmälan om misstänkt regelöverträdelse till Disciplinnämnden.

Anmälan till Disciplinnämnden

Om InsureSec gör en anmälan om misstänkt regelöverträdelse till Disciplinnämnden blir InsureSec part i målet. Både InsureSec och den som anmälts ges möjlighet att lämna yttranden till Disciplinnämnden, som i sin tur avgör huruvida den som anmälts ska tilldelas en disciplinär åtgärd.

Disciplinnämndens sidor